Skriftlig spørsmål fra Knut Storberget (A) til justisministeren

Dokument nr. 15:298 (2004-2005)
Innlevert: 08.12.2004
Sendt: 08.12.2004
Besvart: 21.12.2004 av justisminister Odd Einar Dørum

Knut Storberget (A)

Spørsmål

Knut Storberget (A): Vil justisministeren kunne bidra til at Ringsaker får et polititilbud kommunen mener er best ved at man etablerer hovedkontoret for lensmannen i Moelv og en politipost i Brumundal?

Begrunnelse

Politireformen skulle sikre et nærere politi. Til tross for Stortingets samlede vedtak om at ingen tjenestesteder skulle nedlegges er det i statsråd besluttet sammenslåing av Ringsaker kommunes to tjenestesteder.
Ringsaker kommune er i utstrekning en stor kommune, og den har over 30 000 innbyggere fordelt over blant annet to tettsteder. Man bør søke fleksible løsninger tilpasset lokale forhold og krav ved etablering av lokalt politi. Kommunen har tatt til orde for kontor i Moelv med mulig politipost i Brumundal. Etter undertegnedes oppfatning bør man her søke å få til en fleksibel løsning som sikrer et godt tilgjengelig og nært politi. En politipost samlokalisert med andre offentlige tjenester kunne dessuten være et spennende forsøk blant annet for å styrke samarbeidet i det offentlige vedrørende kriminalitetsbekjempelse. Endelig er det avgjørende at de lokale myndigheter blir hørt i en så viktig sak for kommunen som dette er.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Ringsaker kommune har frem til i dag vært dekket av to lensmannsdistrikter. I henhold til endringene i politiloven § 16 skal et lensmannsdistrikt dekke en eller flere hele kommuner. For de sivile rettspleieoppgavene følger det av endringen i politiloven at endringer i organiseringen er påkrevd innen 1. januar 2006. Ved kgl.res. av 24. september 2004 fattet Regjeringen vedtak om at Ringsaker kommune skal dekkes av ett lensmannsdistrikt. Forut for vedtaket har det vært gjennomført en omfattende prosess i Hedmark politidistrikt.

Resolusjonen inneholder ingen føringer for lokalisering av kontorstedet. Politimesteren har overfor Politidirektoratet gitt en begrunnet anbefaling som konkluderer med at lensmannskontoret i Ringsaker bør ligge i Brumundal. Det var også konklusjonen fra styringsgruppen for prosjektet, der organisasjonene var representert. Politidirektoratet slutter seg til denne anbefalingen. Konklusjonene er basert på en lensmannsordning som skal gi innbyggerne i Ringsaker et best mulig tjenestetilbud og en bedre utnyttelse av ressursene.

Jeg har merket meg den interesse og engasjement som saken har vakt lokalt i Ringsaker. Politimesteren vil i samarbeid med kommunen og den nytilsatte lensmannen vurdere hvordan tjenestetilbudet skal opprettholdes i Moelv. Jeg har tillit til at politimesteren, i dialog med den politiske ledelsen i kommunen, etablerer et godt totaltilbud for kommunens innbyggere.