Skriftlig spørsmål fra Ivar Østberg (KrF) til finansministeren

Dokument nr. 15:300 (2004-2005)
Innlevert: 08.12.2004
Sendt: 09.12.2004
Besvart: 15.12.2004 av finansminister Per-Kristian Foss

Ivar Østberg (KrF)

Spørsmål

Ivar Østberg (KrF): I fjor måtte Universitetssykehuset i Nord-Norge betale om lag 2 mill. kr for å få søke etter personopplysninger i Folkeregisteret. Til tross for fritt sykehusvalg har UNN bare konsesjon for å søke folkeregisteret i Nord-Norge og må betale pr. treff i landet forøvrig. Både Helse Bergen og Ullevål universitetssykehus har konsesjon for å søke i hele landet og betaler hver om lag 200 000 kr i året.
Vil finansministeren ta initiativ til at sykehusene gis like rammevilkår når det gjelder søk i folkeregisteret?

Per-Kristian Foss (H)

Svar

Per-Kristian Foss: Sykehusene har lenge hatt en ordning der de har hatt tilgang til folkeregisterdata gjennom lokale kopier av folkeregisteret. De fleste sykehusene har hatt lokale kopier av folkeregisterdata for de områdene sykehusene har dekket, mens noen, deriblant Haukeland sykehus og Ullevål universitetssykehus, har hatt kopier for hele landet.

Denne ordningen med lokale kopier har vært uheldig ut fra hensynet til sikkerhet og kvalitet. I 1993 foretok Skattedirektoratet en omlegging til ny folkeregisterdatabase. Det ble inngått en avtale med tre privateselskaper om distribusjon av folkeregisteropplysninger. Ordningen innebærer at brukerne i stedet gjør online-oppslag mot databaser som driftes på kommersiell basis.

De sykehusene som allerede hadde egne kopier av hele folkeregisteret, blant annet Haukeland sykehus og Ullevål universitetssykehus, fikk en midlertidig tillatelse til å fortsette med lokal lagring av folkeregisterdata. Det ble imidlertid ikke gitt nye tillatelser.

Forskjellene mellom Universitetssykehuset i Nord-Norge på den ene side og Haukeland sykehus og Ullevåls universitetssykehus på den annen side, skyldes med andre ord at Universitetssykehuset i Nord-Norge bare har kopitilgang til bosatte i Nord-Norge og gjør online-oppslag for bosatte i andre deler av landet og betaler pr. oppslag, mens de andre har lokale kopier av hele folkeregisteret. Kostnadene forbundet med å ha lokale kopier, er knyttet til jevnlig oppdatering av dataene - og er en rimeligere, men kvalitetsmessig dårligere ordning enn ved bruk av online-oppslag.

Skattedirektoratet har vært i kontakt med direktøren for Universitetssykehuset i Nord-Norge om saken ultimo august i år. Universitetssykehuset i Nord-Norge søkte da om konsesjon til å få tilgang til lokale kopier for landet for øvrig. Saken ble avklart gjennom dialog med Skattedirektoratet og søknaden ble ifølge direktoratet trukket tilbake. I stedet ble det gitt en tillatelse til online søk i folkeregisteret for hele landet.

Jeg kan opplyse at det i løpet av 2005 ventes en meget betydelig prisnedgang på online-oppslag. Dette har sammenheng med at det fra årsskiftet vil bli valgt ut en ny distributør etter en anbudskonkurranse. Da denne sak ennå ikke er avsluttet, kan jeg av naturlige grunner ikke komme med nærmere detaljer om prisen.

For øvrig kan jeg opplyse at Sosial- og helsedirektoratet i samarbeid med helseforetakene og Skattedirektoratet arbeider med en ny modell for sykehusene tilgang til folkeregisteropplysninger. Det legges opp til at den nye modellen vil være i pilotdrift i løpet av 1. halvår 2005. Med den nye modellen vil alle sykehus få de samme rammevilkår for tilgang til folkeregisteropplysninger.