Skriftlig spørsmål fra Geir-Ketil Hansen (SV) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:304 (2004-2005)
Innlevert: 09.12.2004
Sendt: 10.12.2004
Besvart: 20.12.2004 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Geir-Ketil Hansen (SV)

Spørsmål

Geir-Ketil Hansen (SV): I Sem-erklæringen er det nedfelt at Regjeringen skal legge tilrette for utflytting av statlige arbeidsplasser og at nye statlig virksomhet som hovedregel skal legges utenfor Oslo.
Hvilke konkrete initiativ vil statsråden ta for å stoppe sentraliseringen av statlig virksomhet til Oslo-regionen?

Begrunnelse

Dagens Næringsliv offentliggjorde 8. desember en rapport fra Telemarksforskning som viser at antall statlige arbeidsplasser i Oslo økte med 2 000 i 2003. Den største økningen i statlige arbeidsplasser skjer i Oslo-regionen, mens dens største nedgangen finnes i distriktene. Effektutvalget (NOU 2004:2) viser til at antall statlige arbeidsplasser i Oslo-regionen har økt med 10 700 i perioden 1980-2000. Utvalget har pekt på at en viktig grunn til sentraliseringen av statlig virksomhet er manglende politisk styring av omstillingsprosessen i statlige etater.

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: Hovedpunktene i Regjeringens politikk når det gjelder den statlige lokaliseringspolitikken er forankret i Sem-erklæringen. Regjeringen vil arbeide aktivt for å legge til rette for utflytting av statlige arbeidsoppgaver og arbeidsplasser. Nye statlige arbeidsplasser skal som hovedregel legges utenfor Oslo. Avvik fra dette må ha en særskilt begrunnelse.

Regjeringen har ført en meget aktiv lokaliseringspolitikk de siste årene. Utlokaliseringen fra Oslo-regionen av statlige tilsyn er det største samlede utlokaliseringsvedtaket som er gjort, med over 950 arbeidsplasser. Før dette vedtaket var det siden 1960 i sum utlokalisert om lag 1 500 arbeidsplasser fra Oslo-regionen. I tillegg har Regjeringen utlokalisert flere andre virksomheter og oppgaver de siste årene.

Regjeringen legger imidlertid ikke opp til nye store utlokaliseringer av hele eksisterende virksomheter fra hovedstadsområdet med det første, da dette er omfattende og kostnadskrevende prosesser.

Statlige arbeidsplasser er viktige for de regionene de er lokalisert til, både gjennom sysselsetting, ringvirkninger og kompetanseoppbygging. En nylig utført studie av effekter av utlokaliseringer av statlige virksomheter viser at det har klare positive regionale effekter, samtidig som virksomhetene klarer seg bra, og i noen tilfeller bedre enn tidligere på det nye lokaliseringsstedet.

Den statlige lokaliseringspolitikken skal legge til rette for en jevnere regional fordeling av statlige arbeidsplasser. Statlig tjenesteproduksjon skal i størst mulig grad sikre befolkningen i alle deler av landet god tilgang til statlige tjenester. Den statlige lokaliseringspolitikken skal sikre at vi får bygd gode og profesjonelle fagmiljø utenfor de største pressområdene, og på den måten styrke regionale vekstsentra.

Når det gjelder oppslaget i Dagens Næringsliv den 8. desember 2004 om den sterke veksten i statlige arbeidsplasser i Oslo, har det nå blitt oppdaget feil i den databasen som ligger til grunn for den forskningsrapporten som ble referert i oppslaget. På nettsidene til SSB sies det at veksten i tallet på statsansatte ligger nærmere 500 og ikke 2 000. Det er usikkert hvordan denne feilen er oppstått, og hva som ligger bak de tallene som er presentert. Noe av den reelle veksten i tallet på statsansatte kan knyttes til vekst innenfor universitets- og høyskolesektoren, en del er også knyttet til vekst innen helsesektoren. Det sistnevnte kan være med og forklare hvorfor veksten er markert i fylker der større sykehus er lokalisert. Endringene vil også kunne forklares gjennom ulike omorganiseringer innen offentlig sektor. SSB rapporterer at de til sommeren 2005 vil ha nye tall som gir et riktigere bilde av utviklingen innenfor sysselsettingen i statlig sektor, både i Oslo og for resten av landet.

Jeg ser det som positivt at mange er opptatte av disse spørsmålene, og bringer dem fram til debatt. Regjeringen ønsker en aktiv statlig lokaliseringspolitikk. Oppmerksomhet rundt utviklingen på dette feltet er en forutsetning for å holde fokus på utfordringene. Den regionale fordelingen av sysselsettingen i statlig sektor er derfor et område vi ønsker å ha stor oppmerksomhet på i tiden framover.