Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:310 (2004-2005)
Innlevert: 09.12.2004
Sendt: 10.12.2004
Besvart: 17.12.2004 av olje- og energiminister Thorhild Widvey

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Dessverre reflekteres ikke alltid energipolitiske målsettinger i virkelighetens verden. Statsråden forutsetter at frafallet av kraft ved nedstenging av Barsebäck II skal kompenseres gjennom ny el-produksjon og ENØK tiltak. Statsråden viser dog at dette ikke har skjedd siden det har vært lite utbygging av ny produksjonskapasitet samtidig som el-forbruket har økt.
Mener statsråden forutsetningene rundt Barsebäck II nedleggelsen faktisk vil bli oppfylt, og viss nei - vil statsråden gjøre noe ovenfor svenske myndigheter?

Begrunnelse

Det vises til svar på skriftlig spørsmål nr. 222 (2004-2005).

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: Jeg viser til svar på spørsmål nr. 222 til skriftlig besvarelse. I forhold til utfasingen av kjernekraften i Sverige, legger jeg som pekt på i dette svaret, til grunn den svenske regjeringens uttalelser i saken. I regjeringspartienes strategi for avvikling av kjernekraften av oktober i år, heter det blant annet at energipolitikkens mål på kort og lang sikt er å trygge tilgangen på elektrisitet og annen energi på internasjonalt konkurransedyktige vilkår. Regjeringspartiene legger vekt på at kjernekraftavviklingen skal skje til lavest mulig samfunnsøkonomiske kostnader og til minst mulig risiko for kraftforsyningen.

Jeg deler de svenske myndighetenes syn på behovet for en sikker og konkurransedyktig energiforsyning. Både i Norge og i Sverige legges det til rette for at den samlede produksjonskapasiteten for kraft skal økes, selv om noe eksisterende kapasitet gå ut.

Generelt mener jeg at det er viktig med et sterkt nordisk samarbeid om energispørsmål for å få til hensiktsmessige løsninger i det nordiske kraftmarkedet. Et velfungerende, integrert nordisk kraftmarked forutsetter godt nordisk samarbeid på alle nivåer. På årets ministerrådsmøte på Island ble det vedtatt et videre og fordypet samarbeid innenfor det nordiske kraftmarkedet. Dette er nedfelt i den såkalte Akureyri-erklæringen.