Skriftlig spørsmål fra Morten Lund (Sp) til finansministeren

Dokument nr. 15:315 (2004-2005)
Innlevert: 09.12.2004
Sendt: 10.12.2004
Besvart: 15.12.2004 av finansminister Per-Kristian Foss

Morten Lund (Sp)

Spørsmål

Morten Lund (Sp): Mattilsynets nye og dyre gebyrer som ilegges vannverk begrunnes med at vann til produksjon og drikkevann skal likebehandles med andre næringsmidler. Samtidig som myndighetene definerer vann som næringsmiddel, kreves full merverdiavgift for vann fra springen, mens flaskevann og andre næringsmidler er innrømmet en momssats på 11 pst.
Vil den klarere definisjon av vann fra vannverk som næringsmiddel bli vektlagt slik at departementet foreslår en redusert momssats også for vann fra godkjente vannverk?

Per-Kristian Foss (H)

Svar

Per-Kristian Foss: Etter Stortingets vedtak om merverdiavgift § 2 skal det fra 1. januar 2005 betales 11 pst. merverdiavgift for næringsmidler. Som næringsmidler anses enhver mat- eller drikkevare som er bestemt til å konsumeres av mennesker, unntatt legemidler, vann fra vannverk, tobakkvarer og alkoholholdige drikkevarer.

Bakgrunnen for unntaket for vann fra vannverk er at det vil by på store avgiftstekniske problemer å skille mellom vann som brukes til drikkevann og andre næringsmiddelformål, og vann til hygienisk bruk mv. Det er dessuten grunn til å anta den mengde vann som benyttes som næringsmiddel er svært liten sett i forhold til den mengde vann som benyttes til andre formål.

På denne bakgrunn er det etter min oppfatning ikke grunnlag for å endre gjeldende merverdiavgiftsregelverk.

Jeg viser for øvrig til at Sverige benytter den samme avgrensningen i forhold til sitt lavsatsområde på livsmedel (12 pst.). Vann fra vannverk ilegges den generelle merverdiavgiftssatsen på 25 pst.