Skriftlig spørsmål fra Rolf Terje Klungland (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:317 (2004-2005)
Innlevert: 10.12.2004
Sendt: 10.12.2004
Besvart: 23.12.2004 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

Rolf Terje Klungland (A)

Spørsmål

Rolf Terje Klungland (A): Vil helse- og omsorgsministeren sørge for at alvorlig syke og døende pasienter på sykehus i Norge blir behandlet likt når det gjelder unntak fra hovedregelen om røykefrihet?

Begrunnelse

Jeg viser til oppslag i Dagbladet torsdag 9. desember 2004 om forskjeller fra sykehus til sykehus når det gjelder praktiseringen av røykeloven overfor alvorlig syke og døende pasienter.

Ansgar Gabrielsen (H)

Svar

Ansgar Gabrielsen: Ovennevnte oppslag i Dagbladet 9. desember 2004 inneholder enkelte faktiske feil. Blant annet er det ikke slik at lov om vern mot tobakksskader har bestemmelser om at det skal være totalforbud mot røyking på sykehus. Nedenfor følger en oversikt over regelverket om røykfrie lokaler, i dette tilfellet på sykehus.

Tobakksskadeloven § 6 første ledd lyder:

"I lokaler og transportmidler hvor allmennheten har adgang skal lufta være røykfri. Det samme gjelder i møterom, arbeidslokaler og institusjoner hvor to eller flere personer er samlet. Dette gjelder ikke i beboelsesrom i institusjoner, men institusjonen plikter å gi dem som ønsker det, tilbud om røykfrie rom."

Dette betyr for det første at tobakkskadeloven ikke gjelder utendørs. Videre betyr dette at alle skal få tilbud om røykfrie rom på institusjoner, sykehus og lignende.

Tobakksskadeloven § 6 annet ledd første punktum lyder:

"Dersom det innen et område er flere lokaler som har samme formål, kan røyking tillates i inntil halvparten av disse."

Dette betyr at det kan tillates røyking i oppholdsrommet på en institusjon dersom det er to slike oppholdsrom av samme standard og størrelse. Videre betyr dette at det er tillatt etter loven å ha røykerom på sykehus dersom lovens krav oppfylles. Enkelte sykehus har imidlertid gått lenger enn lovens krav og innført totalt røykeforbud på hele sykehusområdet. Dette kan gjøres i kraft av eiers råderett over egen eiendom.

Når det gjelder lik praktisering av røykebestemmelser på alle landets sykehus, er det lagt inn føringer om røykfrie sykehus i departementets styringsdokument til de regionale helseforetakene både i 2003 og 2004. I 2004 står det i styringsdokumentet: "Det er et mål at alle sykehus blir røykfrie og at alt salg av tobakksvarer opphører." (Pkt. 2.1.3 under "Forebyggende arbeid").

Å kreve at ingen pasienter skal kunne røyke, kan være uheldig i noen sammenhenger, for eksempel i livets sluttfase. Sykehusene bør da kunne legge til rette for at pasientene får en verdig avslutning på livet, og så langt mulig får sine ønsker oppfylt.