Skriftlig spørsmål fra Ulf Erik Knudsen (FrP) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:318 (2004-2005)
Innlevert: 10.12.2004
Sendt: 10.12.2004
Besvart: 17.12.2004 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

Ulf Erik Knudsen (FrP)

Spørsmål

Ulf Erik Knudsen (FrP): Vil statsråden engasjere seg i saken om fremtidig norsk skiflygingsbakke, for å sikre at fellesskapets midler blir forvaltet på en fornuftig måte, og at prosessen ikke blir dominert av åpenbart inhabile personer?

Begrunnelse

De siste dagene har blant annet Drammens Tidende omtalt saken der flere mektige aktører i hopp-Norge har investert penger i Rødkleiva Skiflyging AS, et interesseselskap som jobber for Rødkleiva som et alternativ til Vikersundbakken som Norges skiflygingsarena. To av hoppsportens mektigste menn har til sammen 26 pst. av aksjene, det samme som organisasjonen Hoppsportens Venner. Disse tre aktørene har altså aksjemajoriteten i Rødkleiva Skiflyging AS. Det har fremkommet at disse arbeider for en nedlegging av Vikersundbakken. Det vises til at fellesskapet har investert betydelige midler i Vikersund, og at en utbygging i Rødkleiva vil koste flere 100 mill. kr.

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Svar

Valgerd Svarstad Haugland: Vikersund har status som nasjonalanlegg for skiflyging til og med 31. desember 2009.

Norges Skiforbund (NSF) har på eget initiativ fått utarbeidet en utredning om framtidig anlegg for skiflyging i Norge. Denne utredningen er nå ute på høring. Etter at høringsuttalelsene er kommet inn og gjennomgått, vil NSF behandle saken i sitt styre. Vedtaket vil så bli oversendt departementet.

Departementet vil i sin behandling vurdere alle sider av saken.