Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:319 (2004-2005)
Innlevert: 10.12.2004
Sendt: 13.12.2004
Besvart: 17.12.2004 av finansminister Per-Kristian Foss

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): I svar på spørsmål nr. 571 (2003-2004) vedrørende tilleggsskattesatsene i forhold til levert/ikke-levert selvangivelse, skriver statsråden at det er tilstrekkelig reaksjonsmuligheter ved skjult avlønning. Den påstanden er dog avhengig av om politidistriktene har kapasitet til eventuelt å etterforske og påtale saker med skjult avlønning.
Sett ut fra statsrådens forrige svar, og med tanke på de stadige henleggelser og tilbakesendelser av anmeldte skattesaker i Oslo, mener statsråden at situasjonen i Oslo er tilfredsstillende?

Begrunnelse

Sitat fra svar på skriftlig spørsmål nr. 571 (2003-2004): "Alt i alt gir regelverket så omfattende reaksjonsmuligheter ved skjult avlønning at den påviste forskjell i tilleggskatteansvar neppe utgjør noen særlig fare for store skjevheter i reaksjonene samlet sett."

Per-Kristian Foss (H)

Svar

Per-Kristian Foss: For å sikre en mest mulig ensartet praksis for anmeldelser fra skatte- og avgiftsetaten, har etaten utarbeidet interne instrukser for hvilke saker som skal anmeldes til påtalemyndigheten. Det er i første rekke de grove unndragelsessakene som anmeldes, dvs. hvor det dreier seg om unndragelser av betydelige skatte- og avgiftsbeløp og unndragelser som er planmessig gjennomført. Flere tiltak er igangsatt de siste årene for å avdekke alvorlige skatte- og avgiftsunndragelser, og sikre at disse sakene følges opp på en hensiktsmessig måte.

Skattedirektøren, politidirektøren og riksadvokaten besluttet i juni 2003 å opprette en arbeidsgruppe for å utrede og fremme forslag til praktiske rutiner for samhandlingen mellom skatteetaten og politiet/påtalemyndigheten i saker som omfattes av forbudet mot gjentatt forfølgning av samme person for samme forhold. Dette forbudet følger av Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, og gjør det nødvendig å gjøre valg mellom enten bare tilleggsskatt eller bare straffeforfølging. Et sentralt spørsmål for arbeidsgruppen har vært å utarbeide kriterier for hvilke saker som bør anmeldes og hvilke saker som bør sanksjoneres administrativt. Arbeidsgruppen avga sin rapport med forslag til rutiner for samarbeidet mellom de to etatene på dette området i mars 2004, og retningslinjer er nå under utarbeidelse.

Videre har skattemyndighetene i 2004 etablert en egen enhet - Skattekrimenheten for Oslo og Akershus - som skal arbeide med svart økonomi og økonomisk kriminalitet i Oslo-området. Enheten er etablert som et samarbeidsprosjekt mellom fylkesskattekontorene i Oslo og Akershus og Oslo likningskontor, og er fysisk lokalisert ved Oslo fylkesskattekontor. Enheten er administrativt underlagt fylkesskattesjefen i Oslo.

Formålet med enheten er omtalt i mandatet hvor det heter at:

"Skattekrimenheten er opprettet for å spisse skatteetatens innsats på en mer tydelig og effektiv måte innen området alvorlig og omfattende skatte- og avgiftskriminalitet. Skattekrimenheten skal øke oppdagelsesrisikoen og gjøre skatteetatens arbeid mer synlig og troverdig utad."

Skattekrimenhetene skal blant annet foreta kontroller/bokettersyn og avgi forslag til etterberegningsvedtak. Enheten skal også utarbeide forslag til anmeldelser til politi- og påtalemyndighet, og bistå politi- og påtalemyndighet i alle faser av straffesaken. Enheten skal være synlig, og ha et aktivt forhold til pressen. Det er et mål å opprette flere slike spesialiserte enheter rundt i landet.

Departementet arbeider også, som nevnt i mitt svar på spørsmål nr. 571, med forslag til nye regler om sanksjoner for overtredelse av ligningsloven. Det tas sikte på en lovproposisjon i 2005.

Jeg er tilfreds med de igangsatte tiltak og det samarbeid som er etablert mellom skatte- og avgiftsetaten og politi- og påtalemyndigheten på dette området. Etter min oppfatning ligger det godt til rette for at de sakene som det er viktig for samfunnet å straffeforfølge på skatte- og avgiftsområdet, faktisk blir anmeldt til politiet. Når det gjelder hvilke saker politiet og påtalemyndigheten rent faktisk straffeforfølger, vil dette avhenge av de retningslinjer og prioriteringer, som til enhver tid gjelder for politi- og påtalemyndigheten.