Skriftlig spørsmål fra May Hansen (SV) til barne- og familieministeren

Dokument nr. 15:320 (2004-2005)
Innlevert: 10.12.2004
Sendt: 13.12.2004
Besvart: 22.12.2004 av barne- og familieminister Laila Dåvøy

May Hansen (SV)

Spørsmål

May Hansen (SV): Barnevernet i Halden sliter med en ny problemstilling. Barn som kommer over grensen fra Sverige med foreldre som smugler narkotika. Barnevernet i Halden har tatt ansvar for disse barna. De er pålagt å ta seg av disse barna. Dette tar alt de har av ressurser og går ut over de andre lovpålagte oppgavene de har. Problemene øker, sier leder for barnevernet i Halden. Halden er en kommune med dårlig økonomi som andre kommuner i Østfold.
Hvilke tiltak vil statsråden iverksette for å møte denne nye utfordringen i barnevernet?

Laila Dåvøy (KrF)

Svar

Laila Dåvøy: Representanten Hansen peker på en ny og alvorlig utfordring for barnevernstjenesten i grensekommunene. Jeg er klar over at disse sakene krever mye ressurser både personalmessig og økonomisk.

Fylkesmannen i Østfold er i dialog med Halden kommune og har bedt dem redegjøre for situasjonen via Rådmannen i kommunen. Barne-, ungdoms- og familieetaten, region øst ved fagteam Sarpsborg, har bistått kommunen ved plassering av disse barna. For øvrig er det kommunens eget ansvar, jf. barnevernloven, å sørge for at barna har det bra den tid de oppholder seg i landet. Etter det jeg har fått opplyst har Halden kommune håndtert disse særskilte sakene på en god måte og dermed utført sine oppgaver i tråd med lovverket. Om dette arbeidet har gått utover andre lovpålagte oppgaver hos barneverntjenesten i Halden, opplyser Halden kommune at det er for tidlig å si noe om. Dette vil først kunne tallfestes over nyttår.

Jeg er for øvrig kjent med at Halden kommune har strevet med tidsoversittelser i barnevernsaker i en viss tid også før disse særskilte sakene dukket opp. Fylkesmannen i Østfold har nær kontakt med kommunen og følger utviklingen nøye.