Skriftlig spørsmål fra Marit Nybakk (A) til moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:321 (2004-2005)
Innlevert: 13.12.2004
Sendt: 13.12.2004
Besvart: 21.12.2004 av moderniseringsminister Morten Andreas Meyer

Marit Nybakk (A)

Spørsmål

Marit Nybakk (A): På hvilken måte vil Moderniseringsdepartementet fremlegge en oversikt over statlige eiendommer som skal avhendes og som blir berørt av stortingsvedtak nr. 539, og når kan denne oversikten forventes fremmet for Stortinget?

Begrunnelse

I Innst. S. nr. 276 (2003-2004), jf. Dokument nr. 8:82 (2003-2004) tok Stortinget stilling til den såkalte Bolærne-saken. Stortinget gjorde flere vedtak som alle berører det offentliges forvaltning av eiendommer som har allmennhetens interesse.

Vedtak nr. 539 (2004-2004) lyder slik:


"Stortinget ber Regjeringen foreta en gjennomgang av statens eiendommer som skal avhendes, spesielt med tanke på hvilke eiendommer som er interessante i forhold til allmennhetens muligheter til friluftsliv og/eller kulturhistorie, og utarbeider en plan for hvordan allemannsretten og/eller vern av slike eiendommer best ivaretas."

Stortinget skilte altså mellom Forsvarets eiendommer, og statens eiendommer, som forvaltes av ulike departementer.
Spørsmålet fremmes fordi det Stortinget ikke har sett en slik oversikt som et enstemmig storting sluttet seg til.
Denne saken er fortsatt politisk interessant på et prinsipielt grunnlag.
Saken har også i senere tid funnet medias interesse, og det kan blant annet vises til artikler i Aftenposten 6. desember, Dagbladet 7. desember og Nationen 6. og 7. desember. I Nationen 6. desember framkommer det forøvrig at Skifte Eiendom har satt opp en liste over 60 forsvarseiendommer som kan ha stor verdi for allmennheten.

Morten Andreas Meyer (H)

Svar

Morten Andreas Meyer: Jeg viser til at representanter for Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti i forsvarskomiteen, hvis partier utgjør et flertall på Stortinget, har avgitt følgende merknad med relevans for saken:

"Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti anser med dette at også anmodningsvedtak nr. 539 og nr. 540 (2003-2004) er fulgt opp."

Som moderniseringsminister er jeg ansvarlig for Statsbyggs virksomhet. I de årlige statsbudsjetter gir Stortinget Moderniseringsdepartementet fullmakt til å selge statlige eiendommer. Normalt selger departementet v/Statsbygg kun eiendommer som staten selv ikke lenger har bruk for.

Jeg vil understreke at eiendom med interesse i forhold til allmennhetens muligheter til friluftsliv, og eiendom med kulturhistorisk interesse, godt kan ivaretas av andre eiere enn staten. Det er imidlertid vesentlig at avhending følger prosedyrene i avhendingsinstruksen, fastsatt ved kgl.res. 19. desember 1997, bl.a. når det gjelder forhåndsvarsling om planlagte eiendomsoverdragelser slik at de rette instanser har mulighet for å sikre allmennhetens behov for tilgang til friluftsliv og sikre kulturhistoriske interesser. Det er videre viktig at avhending skjer innenfor de rammer Stortinget har fastsatt.

Jeg viser for øvrig til at departementet har ansvaret for prosjektet "Statens kulturhistoriske eiendommer". I regi av dette prosjektet pågår et omfattende registreringsarbeid som grunnlag for arbeidet med verneplaner på de ulike sektorene. Prosjektet har varighet til ut 2006, og er omtalt i statsbudsjettet for 2004.