Skriftlig spørsmål fra Marit Nybakk (A) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:322 (2004-2005)
Innlevert: 13.12.2004
Sendt: 13.12.2004
Besvart: 17.12.2004 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Marit Nybakk (A)

Spørsmål

Marit Nybakk (A): På hvilken måte vil Forsvardepartementet fremlegge en oversikt over forsvarseiendommer som skal avhendes og som blir berørt av stortingsvedtakene nr. 539 og nr. 540, og når kan denne oversikten forventes fremmet for Stortinget?

Begrunnelse

I Innst. S. nr. 276 (2003-2004) jf. Dokument nr. 8:82 (2003-2004) tok Stortinget stilling til den såkalte Bolærne-saken. Stortinget gjorde flere vedtak som alle berører det offentliges forvaltning av eiendommer som har allmennhetens interesse.

Vedtak nr. 539 (2003-2004) lyder slik:

"Stortinget ber Regjeringen foreta en gjennomgang av statens eiendommer som skal avhendes, spesielt med tanke på hvilke eiendommer som er interessante i forhold til allmennhetens muligheter til friluftsliv og/eller kulturhistorie, og utarbeider en plan for hvordan allemannsretten og/eller vern av slike eiendommer best ivaretas [...]."

Og vedtak nr. 540 (2003-2004) lyder slik:

"Stortinget ber Regjeringen klargjøre retningslinjene for salg av Forsvarets eiendommer slik at forholdet og hensynet til allemannsretten, friluftsliv, kulturhistoriske verdier, lokale og regionale myndigheter blir klarere."

Stortinget skilte altså mellom Forsvarets eiendommer, og statens eiendommer, som forvaltes av ulike departementer. Det er likevel naturlig at Forsvarsdepartementet, som er en stor eiendomsforvalter, også inkorporerer statlig eiendom underlagt Forsvarsdepartementet i sitt svar.
Spørsmålet fremmes fordi det Stortinget ikke har sett en slik oversikt som et enstemmig storting sluttet seg til.
Denne saken er fortsatt politisk interessant på et prinsipielt grunnlag. Saken har også i senere tid funnet medias interesse, og det kan blant annet vises til artikler i Aftenposten 6. desember, Dagbladet 7. desember og Nationen 6. og 7.desember. I Nationen 6. desember framkommer det forøvrig at Skifte Eiendom har satt opp en liste over 60 forsvarseiendommer som kan ha stor verdi for allmennheten.

Kristin Krohn Devold (H)

Svar

Kristin Krohn Devold: Det vises til brev fra Stortingets president av 13. desember 2004 med spørsmål nr. 322 fra stortingsrepresentant Marit Nybakk om oversikt over forsvarseiendommer som skal avhendes mv.

Regjeringen har i St.prp. nr. 25 (2004-2005) Om endringer på statsbudsjettet for 2004 under kapitler administrert av Miljøverndepartementet informert Stortinget om avhending av statseiendom med friluftslivs-, natur- og kulturminneverdier:

"[...] Forsvarsbygg ved Skifte Eiendom utarbeider i samarbeid med Direktoratet for naturforvaltning og Statskog SF nå en liste over eiendommer som går ut av forsvarets bruk, men som fortsatt bør beholdes i offentlig eie for å kunne brukes og tilrettelegges for allment friluftsliv [...]."

Flertallet i energi- og miljøkomiteen hadde ingen merknader til denne fremgangsmåten, jf. Innst. S. nr. 79 (2004-2005).

Arbeidet med ovennevnte liste er startet opp og Regjeringen tar sikte på å komme tilbake med det endelige resultatet av gjennomgangen i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett for 2005.

For øvrig er prosedyrene for avhending av Forsvarets eiendommer endret i tråd med forslag i St.prp. nr. 1 (2004-2005) om forbedret statlig avklaring, og med innføring av en påfølgende fylkeskommunal og kommunal avklaringsprosess. Stortinget ga sin tilslutning til forslagene ved behandlingen av Budsjett-innst. S. nr. 7 (2004-2005).