Skriftlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:325 (2004-2005)
Innlevert: 13.12.2004
Sendt: 14.12.2004
Besvart: 20.12.2004 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Marit Arnstad (Sp)

Spørsmål

Marit Arnstad (Sp): Den amerikanske ambassaden kan få kjøpt et areal på 40 mål av det som i dag er et grøntareal på Huseby. Dette vil bety at et viktig grøntareal i Oslo forsvinner, i tillegg til at et klart terrormål blir lagt til et tett bebygd område med blant annet en idrettshall som nabo.
Hvordan har saksbehandlingen i forhold til denne saken vært, og har det blitt gjennomført noen konsekvensutredning av plasseringen av den amerikanske ambassaden på Huseby?

Begrunnelse

Det aktuelle området på 40 mål er en viktig del av Husebyskogen, og brukes i dag aktivt av allmennheten til lek og friluftsaktiviteter. Området brukes svært mye av nærliggende skoler og barnehager. Å redusere Husebyskogen med de 40 målene som er planlagt brukt til den amerikanske ambassaden vil ødelegge dette unike grøntarealet. Det er svært få slike grøntarealer igjen i hovedstaden. Senterpartiet er opptatt av å bevare byens grønne lunger, og er derfor kritisk til at Husebyskogen skal ofres til fordel for den amerikanske ambassaden.
Det ligger boligområder på begge sider av det området ambassaden ønsker å bebygge. I tillegg ligger det en idrettshall som daglig besøkes av et betydelig antall barn og voksne. Det er åpenbart at dette området vil oppleves som mindre trygt med et så klart definert terrormål i nabolaget. Dette kan bidra til å redusere livskvaliteten til innbyggerne rundt Husebyskogen. Etter Senterpartiets syn er det viktig at det blir foretatt en grundig konsekvensanalyse av hvilken sikkerhetsrisiko som følger med ambassaden, og hva denne risikoen vil bety for utviklingen i - og bruken av nærmiljøet.
Mange oppfatter at prosessen rundt salg av eiendommen på Huseby har vært svært lukket, og det har dermed blitt hevdet at dette salget har foregått på en lite ryddig måte.
Det er viktig at man har en åpen og ryddig debatt og prosess rundt plasseringen av noe så kontroversielt som den amerikanske ambassaden. Det er også viktig at andre alternativer til plassering blir grundig vurdert.

Kristin Krohn Devold (H)

Svar

Kristin Krohn Devold: Da den amerikanske ambassaden tidlig i vår viste interesse for en ambassadetomt på Huseby-området innledet Forsvarsbygg en tett dialog med Oslo kommune for en nærmere avklaring av muligheten for en slik løsning. Oslo kommune er reguleringsmyndighet for området. Avtale om avhending av 40 dekar til ambassadetomt på Huseby-området ble inngått 22. juni d.å., etter at Oslo kommune hadde bekreftet at de kunne akseptere alle forhold i avtalen. Spørsmål knyttet til bruk av eksisterende grøntareal på Huseby må rettes til Oslo kommune som reguleringsmyndighet.

Når det gjelder spørsmål om konsekvensutredning av plassering av den amerikanske ambassaden, inngår det som ett av flere elementer i reguleringssøknaden som oversendes til Oslo kommune. I den sammenheng er det Politiets sikkerhetstjeneste som forestår sikkerhetsvurderinger. Forsvarsbygg har bekreftet at saksbehandlingen i denne saken har vært innenfor de fullmakter Stortinget har gitt, jf. Budsjett-innst. S. nr. 7 (2003-2004), og i henhold til statens regelverk for avhending av eiendom.