Skriftlig spørsmål fra May-Helen Molvær Grimstad (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:326 (2004-2005)
Innlevert: 13.12.2004
Sendt: 14.12.2004
Besvart: 21.12.2004 av samferdselsminister Torild Skogsholm

May-Helen Molvær Grimstad (KrF)

Spørsmål

May-Helen Molvær Grimstad (KrF): Vil samferdselsministeren innføre krav til sertifisering eller krav til opplæring av personell som kjører tråkkemaskin i skianlegg/skiløyper?

Begrunnelse

Det kreves i dag førerkort for bl.a. traktor og moped. Det finnes ikke noe krav til opplæring eller sertifikat for personer som kjører tråkkemaskin i skianlegg eller skiløyper. Det har skjedd flere ulykker ved bruk av tråkkemaskin i skianlegg. Tråkkemaskiner er store kjøretøy og ferdes i områder hvor det er mange personer rundt. Det burde være grunn til å kreve opplæring av de som kjører tråkkemaskin, og eventuelt restriksjoner ved bruk av tråkkemaskin. Enkelte skianlegg har egne forskrifter, f.eks. at det skal være en person som passer på når tråkkemaskin rygger, men i praksis viser det seg at det ikke fungerer slik. Det er viktig å se på tiltak som kan øke sikkerheten i skianleggene.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Etter vegtrafikkloven § 24 kreves førerkort for å kjøre motorvogn, men det kan fastsettes generelle unntak fra dette. Førerkort forutsetter en førerprøve og noe obligatorisk opplæring.

En tråkkemaskin vil i henhold til vegtrafikklovgivningen være en motorvogn, nærmere bestemt et motorredskap.

Motorredskap har aldri vært en egen førerkortklasse med egne opplæringskrav eller egen førerprøve. Retten til å kjøre motorredskap har vært knyttet til de vanlige førerkortklassene for bil, og til dels traktorklassen. Vegdirektoratet har, med virkning fra 1. januar 2005, innført nye krav til føreropplæring for de forskjellige førerkortklassene. Retten til å kjøre motorredskap er her i større grad knyttet til førerkortklasse T-traktor. Felles for både tidligere og nye opplæringskrav er at de er knyttet til kjøring på offentlig veg.

For kjøring utenfor offentlig veg har det vært generelle unntak fra førerkortkravet for traktor og motorredskap, avhengig av konstruksjonshastighet. Fra 1. januar 2005 gjelder unntaket traktor og motorredskap med konstruksjonshastighet ikke over 40 km/t. En tråkkemaskin antas å kunne falle inn under dette unntaket. Det kreves da etter førerkortforskriften § 12-1 at føreren "er fylt 16 år og har nødvendig ferdighet".

Det er neppe hensiktsmessig å vurdere krav om føreropplæring og førerkort i denne sammenheng, utover det som allerede gjelder for kjøring på offentlig veg. Det finnes mange forskjellige typer motorredskap og de brukes i forskjellige typer terreng. En opplæring som skulle dekke alt dette vil nødvendigvis bli ganske generell. Det synes for øvrig lite aktuelt å innføre krav som bare skal gjelde en type motorredskap.

Det vises videre til arbeidsmiljøloven, jf. forskrift 26. juni 1998 nr. 608 om bruk av arbeidsutstyr §§ 47 og 48, som stilles krav om sikkerhetsopplæring ved bruk av utstyr som arbeidsgiver finner at krever særlig forsiktighet ved bruk. Arbeidstilsynet har i sin praksis lagt til grunn at tråkkemaskiner er omfattet av disse bestemmelsene. Brukeren skal etter forskriften gis en praktisk og teoretisk opplæring som blant annet skal gi kunnskaper om de krav som stilles til sikker bruk og betjening i forskrifter og i bruksanvisning. Det skal utstedes dokumentasjon på at opplæring er gitt i henhold til forskriften. Dokumentert sikkerhetsopplæring kan gis av arbeidsgiver eller andre som er kompetent til det. Vurderingen av rekkevidden av dette regelverket og de dertil hørende kontrollfunksjonene ligger imidlertid under Arbeids- og sosialdepartementet.

Det vil alltid være grunn til å se nærmere på sikkerheten ved ulike virksomheter og deres bruk av maskiner og redskaper, særlig når det inntreffer ulykker. Næringen selv har også en egen interesse i å forebygge ulykker og forhindre at farlige situasjoner oppstår. For forsvarlig bruk av tråkkemaskiner i alpinanlegg, har jeg registrert at næringen arbeider for tilrettelegging av sikkerheten for publikum og egne ansatte, blant annet har Norske Skiheisers Forening utarbeidet retningslinjer for bruk av tråkkemaskiner i forbindelse med drift av alpinanlegg. Departementet har i lys av årets tragiske ulykker, vært i kontakt med nettopp Norske Skiheisers Forening. Foreningen opprettet for 2 år siden en eget opplæringskurs med sertifisering for bruk av maskiner i alpinanlegg, og har i løpet av disse årene sertifisert 100 førere. De har merket en økt pågang på disse kursene i år. Norske Skiheisers Forening søker å følge opp årsakssammenhengen i de ulykker som har vært, samt de regelverk og rutiner som foreligger. Foreningen har i denne sammenheng blant annet vært i dialog med arbeidstilsynet, og sikkerhetskomiteen i foreningen vil etter årsskiftet vurdere strengere krav og igangsettelse av innskjerpelser av rutinene for bruk av tråkkemaskiner og snøscootere i anleggene. Jeg vil tilrettelegge for en fortsatt dialog også mellom Samferdselsdepartementet og Norske Skiheisers Forening i en helhetsvurdering av sikkerheten på området.