Skriftlig spørsmål fra Synnøve Konglevoll (A) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:331 (2004-2005)
Innlevert: 14.12.2004
Sendt: 15.12.2004
Besvart: 17.12.2004 av utenriksminister Jan Petersen

Synnøve Konglevoll (A)

Spørsmål

Synnøve Konglevoll (A): Hva er de fem viktigste norske interessene Regjeringen arbeider for å ivareta gjennom norsk utenrikspolitikk?

Begrunnelse

Jan Petersen (H)

Svar

Jan Petersen: Norges utenrikspolitiske interesser dekker et meget bredt saksfelt. Regjeringen er opptatt av at alle disse skal ivaretas på en best mulig måte, og det er etter mitt syn verken mulig eller formålstjenlig å sette disse opp mot hverandre.

Mer omfattende oversikter over de internasjonale saker regjeringen arbeider med finner man bl.a. i Utenriksdepartementets St.prp. nr. 1 (2004-2005), i trontalen ved åpningen av det 149. Storting 2. oktober d.å. og i mine ulike utenrikspolitiske redegjørelser.

La meg imidlertid få gi noen eksempler som viser bredden i Norges utenrikspolitiske engasjement og interesser:

- Blant de mest grunnleggende interesser som norsk utenrikspolitikk skal ivareta, er vårt behov for å leve under fredelige og trygge forhold. Våre sikkerhetspolitiske interesser ivaretas gjennom et forpliktende samarbeid i NATO, FN, OSSE og andre internasjonale organisasjoner.

- Andre fundamentale interesser som vi ivaretar er frihet og rettferdighet, demokrati og menneskerettigheter. Det er også i vår egen interesse å bidra til innsatsen for fredelig konfliktløsning i ulike deler av verden. Dette arbeidet har således en prioritert plass i norsk utenrikspolitikk.

- Bekjempelse av fattigdom, ikke minst i utviklingslandene, er også en viktig oppgave for Regjeringen.

- Videre ivaretar utenrikspolitikken Norges økonomiske utvikling og velferd - ved bl.a. å skape gode rammebetingelser for handel med varer og tjenester. Det gjøres i WTO, gjennom EØS-avtalen og annet forpliktende internasjonalt samarbeid.

- Av hensyn til bærekraftig forvaltning av jordens naturressurser, er internasjonalt miljø- og ressurssamarbeid et sentralt utenrikspolitisk område.

- Det utenrikspolitiske arbeidet som gjøres for å synliggjøre Norge og styrke landets omdømme skjer blant annet av hensyn til å fremme norsk næringsliv - herunder norske reiselivsinteresser - og ivaretar derved en utenrikspolitisk interesse.

Regjeringen har forøvrig et internasjonalt engasjement når det gjelder en lang rekke andre saker, herunder helsespørsmål, samferdsel, telekommunikasjoner, bekjempelse av terrorisme, på politiområdet, innen utdanning, kultur og forskning, når det gjelder matvaresikkerhet, forvaltning av fiskeriressurser, for stikkordsmessig å nevne noen eksempler. En annen sentral oppgave for norsk utenrikstjeneste er å bistå nordmenn i utlandet.