Skriftlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:335 (2004-2005)
Innlevert: 15.12.2004
Sendt: 15.12.2004
Besvart: 20.12.2004 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): En fisker fra Berlevåg druknet under fiske på havet den 13. januar i år. Fiskeren var gift med en russisk kvinne, som var bosatt sammen med ham i Berlevåg sammen med hennes to barn. Kvinnen har nå fått beskjed om at hennes oppholdstillatelse er trukket tilbake, og at hun må forlate Norge sammen med barna, siden ekteskapet var av under tre års varighet. Hun er i arbeid i Berlevåg, og er i stand til å forsørge seg selv og sine barn.
Vil statsråden bidra til at kvinnen kan bli i Norge?

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: Innledningsvis vil jeg gjerne presisere at jeg i henhold til utlendingsloven § 38 ikke kan gripe inn og instruere Utlendingsdirektoratet om lovtolking, skjønnsutøvelse eller avgjørelsen av enkeltsaker. Jeg har derfor ikke anledning til å gripe inn i denne saken og instruere om et gitt resultat.

Mer generelt kan jeg opplyse om at tillatelse om familiegjenforening blir innvilget pga. slektskapsforholdet mellom søkeren og herboende. Faller slektskapsforholdet bort er derfor utgangspunktet at tilknytningen til Norge og forutsetningene for tillatelsen ikke lenger er tilstede. Det må imidlertid presiseres at det i regelverket er åpning for å innvilge andre typer oppholdstillatelser og hvor det ved vurderingen av om tillatelse skal innvilges vil kunne legges vekt på at utlendingens ektefelle har gått bort. Hver enkelt sak må vurderes konkret og det er vanskelig å gi et uttømmende svar på hvilke tilfeller som burde kvalifisere for videre opphold i Norge.

Det må imidlertid presiseres at vedtak om bortfall av en oppholdstillatelse aldri vil bli truffet uten at berørte utlending blir forhåndvarslet. Berørte utlending vil også gis anledning til å redegjøre for sin situasjon før vedtak fattes.