Skriftlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:336 (2004-2005)
Innlevert: 15.12.2004
Sendt: 15.12.2004
Besvart: 23.12.2004 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): I en rekke oppslag i Aftenbladet, jf. blant annet oppslag fra 8-11. desember d.å. er det avdekket store mangler i psykiatritilbudet til befolkningen i Stavanger og Rogaland. I artiklene beskrives det også at politiske vedtak ikke er fulgt opp av den administrative ledelsen, og at både fylkeslegen og fylkesmannen har kommet med skarp kritikk av forholdene.
På hvilken måte vil statsråden se til at de kritikkverdige forholdene følges opp?

Ansgar Gabrielsen (H)

Svar

Ansgar Gabrielsen: Det er en allmenn utfordring - som gjelder for alle de regionale helseforetak - at de godkjente planene for opprusting av spesialisthelsetjenester innen psykisk helse er basert på det tidligere fylkeskommunale eierskapet. Sykehusreformen, med overgang til regionale helseforetak fra 2002, innebærer at de foreliggende planene må bearbeides og sees i en regional sammenheng. Dette er gitt som oppdrag til de regionale helseforetakene, som alle er i gang med dette arbeidet.

Helse Vest RHF har meldt tilbake til Helse- og omsorgsdepartementet hvilke tilpasninger man der gjør av de tidligere godkjente planene. Dette har vært vurdert av Sosial- og helsedirektoratet, som ikke har merknader til de områdene som i dag omfattes av Helse Fonna, Helse Bergen og Helse Førde. Det er imidlertid innvendinger til planene for Rogaland sør for Boknafjorden (dekkes av Helse Stavanger). Direktoratet har heller ikke faglige innvendinger for regional opptrappingsplan for planlagt utbyggig av det psykiske helsevernet for barn og unge.

Departementet har, som redegjort for i St.prp. nr. 1 for 2003, for 2004 og for 2005 (jf. omtale i Kap. 743) signalisert at de regionale helseforetakene skal vurdere bruken av døgnplasser opp mot alternative tiltak, dersom dette gir et bedre tilbud til brukerne av tjenestene. Jeg har for øvrig i St.prp. nr. 1 (2004-2005) meldt at det også forutsettes etablert ambulante team ved alle DPS-er. De regionale helseforetak forutsettes å vurdere både helheten i de tilbudene som gis og effekten av nye behandlingsmetoder. Det er derfor ikke aktuelt å binde de regionale helseforetakene til å etablere det plassantallet som lå i de opprinnelige fylkeskommunale planene.

Helse- og omsorgsdepartementet vurderer det som påkrevd med ytterligere gjennomgang og bearbeiding av planene for Rogaland sør for Boknafjorden. Dette er basert på en rekke ulike faktorer, der også det virksomhetskulturelle har spilt inn. Det viktigste momentet er knyttet til behovet for en entydig struktur for distriktspsykiatriske sentre og en avklaring av forholdet mellom disse og sykehusavdelingene, i tråd med intensjonene i Opptrappingsplanen.

De manglene som fylkesmannen og Sosial- og helsedirektoratet har påpekt i forhold til tilbudet i Rogaland, er knyttet til den samlede organiseringen av dette - hva gjelder DPS-struktur, forholdet mellom sykehusplasser og plasser i DPS-er, og til samarbeidsrelasjonen til de kommunale tjenestene - og at man så langt ikke har etablert en struktur som er i tråd med Opptrappingsplanen.

Departementet har i brev til Helse Vest RHF forutsatt at det etableres en fast DPS-struktur, med faglige selvstendige enheter innen Helse Stavanger HF (som omfatter samtlige kommuner i Rogaland sør for Boknafjorden). Helse Vest må synliggjøre hvilke midlertidige opptaksområder som skal gjelde inntil alle enhetene er på plass (2006), samt hvorledes overgangen til den permanente strukturen vil skje, slik at man ivaretar kontinuitet og forutsigbarhet både på individnivå og i forhold til de kommunale tjenestene. Departementet har videre presisert at de distriktspsykiatriske sentrene skal gis oppgaver og ansvar i overensstemmelse med føringene gitt i offentlige dokumenter.

Departementet har gitt Helse Vest frist til 1. mars 2005 for tilbakemelding. De foreløpige tilbakemeldingene som jeg har mottatt fra styrene for de regionale helseforetakene, bekrefter at de overordnede føringene som følger av Opptrappingsplanen er mottatt og forstått. Styret for Helse Vest RHF har igangsatt en gjennomgang av dagens struktur og de foreliggende planene for fremtidig organisering, med sikte på å korrigere planene slik at disse blir mer i tråd med Opptrappingsplanen. I denne gjennomgangen vil for øvrig også brukerne blir trukket aktivt inn.