Skriftlig spørsmål fra Grethe G. Fossum (A) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:337 (2004-2005)
Innlevert: 15.12.2004
Sendt: 16.12.2004
Besvart: 23.12.2004 av miljøvernminister Knut Arild Hareide

Grethe G. Fossum (A)

Spørsmål

Grethe G. Fossum (A): Hvordan vurderer miljøvernministeren de påstander som fremkommer i høringssvaret på forskrift til nye forskrifter om forvaltning av rovvilt fra Norsk bonde- og småbrukarlag og Norsk sau- og geitavlslag, og i hvilken grad vil stortingsvedtaket, flertallsmerknader og debatt bli ivaretatt i de nye forskriftene?

Begrunnelse

Norsk bonde- og småbrukarlag og Norsk sau- og geitavlslag har i sitt høringssvar til ny forskrift om forvaltning av rovvilt pekt på at forskriftsforslaget fra Miljøverndepartementet ikke gjenspeiler Stortingets vedtak, flertallsmerknader og debatt i Stortinget 13. mai 2004.

Knut Arild Hareide (KrF)

Svar

Knut Arild Hareide: Norsk bonde- og småbrukarlag og Norsk sau- og geitalslag har nylig oversendt til Miljøverndepartementet synspunkter i forbindelse med den åpne høringen om ny forskrift om forvaltning av rovvilt. De to faglagene setter i dette høringssvaret frem flere påstander om at departementet ikke følger opp Stortingets føringer for en fremtidig rovviltpolitikk. Særlig gjelder dette spørsmålet om opprettholdelsen av den todelte målsettingen om at det fortsatt skal være mulig å drive med småfehold i områder med rovdyr, samt rollene til Direktoratet for naturforvaltning og de regionale rovviltnemndene.

Miljøverndepartementet har foreløpig mottatt i størrelsesorden 150 høringssvar i forbindelse med høringen på ny forskrift om forvaltning av rovvilt. Departementet vil så raskt som mulig gå systematisk gjennom de innkomne høringssvar. Med utgangspunkt i disse høringsuttalelsene vil jeg vurdere endringer i de forslag som er sendt på høring. Det overordnede målet for utarbeiding av forskrift og den brede høringen er å sikre at Stortingets føringer for en ny rovviltpolitikk blir fulgt både når det gjelder hensynet til småfeholdet og hensynet til en hensiktsmessig rollefordeling mellom ulike statlige forvaltningsorganer, og når det gjelder øvrige føringer gitt av Stortinget i Innst. S. nr. 174 (2003-2004).