Skriftlig spørsmål fra Ranveig Frøiland (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:343 (2004-2005)
Innlevert: 17.12.2004
Sendt: 20.12.2004
Rette vedkommende: Fiskeri- og kystministeren
Besvart: 23.12.2004 av fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen

Ranveig Frøiland (A)

Spørsmål

Ranveig Frøiland (A): Når det gjelder alternativ farlei inn til Bergen havn, viser Kystverkets konsekvensutredning og sluttdokument, datert 15. september 2004, positive konklusjoner for alternativet gjennom Skjelangersundet.
Når vil statsråden legge fram prosjektet for alternativ farlei gjennom Skjelangersundet for Stortinget?

Begrunnelse

Utviklingen innen internasjonal cruisefart viser at det nå er påtrengende nødvendig for sjøfartsnasjonen Norge at alternativ seilingsled til landets desidert største og en av Europas ledende cruisedestinasjoner blir realisert. Antall cruiseløp til Bergen stiger raskt. Rekorden for 2004 ligger på 225 anløp og allerede nå er det registrert nærmere 250 anløp for 2005.
Gjennomsnittsstørrelsen på de besøkende cruiseskip er doblet siden 1992. I 2003 hadde Bergen 15 anløp av såkalte "megaskip", dvs. skip over 70 000 tonn. For 2005 er det registrert 37 slike anløp. I 2004-sesongen fantes det 5 megaskip som var for høye til å passere under Askøybrua og flere er under bygging.
Verdens ledende cruiserederier hevder at på grunn av stordriftsfordeler og derved lavere priser for potensielle passasjerer, vil fremtidens cruisefart domineres av megaskip.
Turistnæringen langs hele norskekysten er avhengig av at Bergen, "The Gateway to the Fjords", er tilgjengelig for fremtidens skip.

Svein Ludvigsen (H)

Svar

Svein Ludvigsen: Jeg viser til brev av 20. desember 2004, vedlagt ovennevnte spørsmål. Saken er overført fra samferdselsministeren til meg som ansvarlig statsråd for Kystverket.

Spørsmålet om alternativ farled til Bergen havn ble sist forelagt Stortinget i St.prp. nr. 1 (2004-2005) for Fiskeri- og kystdepartementet. Det fremkommer her at da Askøybrua ble bygd, innebar det en begrensning i seilingshøyden og dermed for hvor høye fartøy som kan seile til og fra Bergen indre havn via Byfjorden. Forutsetningen den gang var at en alternativ farled skulle etableres inn Herdlefjorden via Det Naue og Herdlaflaket. Dette alternativet er ikke realisert av hensyn til miljøet i det vernede området på Herdlaflaket.

Det er nå utredet et annet alternativ via Skjelangersundet. Kostnadene er beregnet til å ligge rundt 180 mill. kr. Som fremholdt i nevnte St.prp. nr. 1 vil Kystverket vurdere prosjektet opp mot andre prosjekter i forbindelse med utarbeidelsen av Kystverkets handlingsprogram for oppfølging av Nasjonal transportplan 2006-2015. Handlingsprogrammet skal foreligge høsten 2005. Saken vil deretter kunne vurderes i forhold til de årlige budsjettprosesser.