Skriftlig spørsmål fra Thore A. Nistad (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:346 (2004-2005)
Innlevert: 17.12.2004
Sendt: 20.12.2004
Besvart: 23.12.2004 av miljøvernminister Knut Arild Hareide

Thore A. Nistad (FrP)

Spørsmål

Thore A. Nistad (FrP): Rakfiskproduksjonen i Valdres har blitt et suksessprodukt langt utenfor Valdres. Produsentene har i lengre tid bedt om flere og økte kvoter. I nylig avgitt svar fra miljøvernministeren begrunner han avslaget med miljøforurensning i Strondafjorden og Begnavassdraget i fra produsentene.
Kan statsråden vise til hvilke forurensninger han sikter til, og er det stadfestet at denne næringen er skyld i dette?

Begrunnelse

Hvert år selges mer enn 300 tonn med rakfisk ut fra Valdres-distriktet. Den lokale rakfiskproduksjonen skjer med utgangspunkt i sju anlegg som har en samlet konsesjonsbelagt produksjon på ca. 140 tonn. Øvrige del av produksjonen skjer gjennom import av fisk fra Sverige og Danmark. De sju rakfiskprodusentene med egne anlegg arbeider for tida med merkevaregodkjenning av produktet. Neste vår antar man at den endelige Godt Norsk-godkjenningen kan foreligge. Rakfiskprodusentene i Valdres ønsker nå å øke konsentrasjonsgrensene for produksjonen. Oppdrett av fisk er samtidig en mulig kilde til utspill av næringssalt til Begnavassdraget. Forurensningen kommer hovedsakelig i perioden juni-september, dvs. i den mest kritiske perioden på året, der vannføringen er liten og temperaturen er høy. I juli og august er fiskeoppdrett den dominerende kilden til utslipp av næringssalt. Strondafjorden, som er den største og mest utsatte innsjøen i forhold til fiskeoppdrett, er en middels stor næringsrik innsjø. Den er sårbar for tilførsel av næringssalt, særlig om sommeren. Flere ganger, senest sist sommer, har det vært oppblomstring av alger i Strondafjorden.
Det har i flere år blitt gjort stor innsats for å redusere utslipp fra kommunale kloakkanlegg, landbruk, industri og bygninger som ligger spredt i denne regionen. Store summer er investert i tekniske anlegg. En mulig økning i produksjon av fisk må derfor skje ved at rensingen blir bedret, slik at utslippene ikke øker. Jeg er opptatt av at produksjonen skal kunne videreføres, men jeg er også opptatt av at vi skal gjøre det ut fra en forsvarlig miljømessig ramme. Vi vet at det har vært ei oppblomstring av alger, som jeg kom inn på i mitt svar.

Knut Arild Hareide (KrF)

Svar

Knut Arild Hareide: Jeg er enig i at produksjonen av rakfisk i Valdres på mange måter fremstår som en suksess, noe jeg ga uttrykk for i Stortingets spørretime 24. november i år.

Det er likevel slik at produksjon av ørret i jorddammer slik den foregår i Valdres fører til et ikke ubetydelig utslipp av næringssalter. Dette er blant annet påvist gjennom undersøkelser Norsk institutt for vannforskning har gjennomført i Strondafjorden. Forurensningssituasjonen her betegnes generelt sett som god, men undersøkelser viser at utslippene fra fiskeoppdrett har en markert topp i perioden juni - september. Dette faller sammen med en tid på året hvor Strondafjorden og Begnavassdraget er særlig sårbare for tilførsler av næringssalter, og det har også flere ganger vært registrert algeoppblomstringer i Strondafjorden om sommeren, senest i 2003.

Jeg vil vise til at utslippene fra fiskeoppdrett kommer i tillegg til tilførslene fra jordbruk, kommunal sektor og spredt bebyggelse. Det er i senere år investert til dels store beløp for å redusere næringssaltbelastningen fra disse utslippskildene. En mulig utvidelse av ørretproduksjonen må derfor ses i sammenheng med den totale belastningen av næringssalter og vassdragets evne til å tåle tilførsler i de aktuelle periodene på året. Jeg er kjent med at det tidligere har vært dialog mellom fylkesmannen i Oppland og produsentene, og jeg vet at fylkesmannen er innstilt på å videreføre denne kontakten med sikte på å finne løsninger som kan ivareta både miljø- og næringshensyn.