Skriftlig spørsmål fra Ingvild Vaggen Malvik (SV) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:349 (2004-2005)
Innlevert: 17.12.2004
Sendt: 20.12.2004
Besvart: 07.01.2005 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

Ingvild Vaggen Malvik (SV)

Spørsmål

Ingvild Vaggen Malvik (SV): Når vil det bli tatt en endelig beslutning om etablering av et spesialsykehus innen psykiatri, lokalisert til Midt-Norge?

Begrunnelse

Lukas Stiftelsen har søkt om støtte til å videreføre driften ved Betania i Malvik kommune gjennom å etablere et spesialsykehus innen psykiatri, et desentralisert og regionalt "Modum lignende tilbud". Lukasstiftelsen har i sin søknad tatt utgangspunkt i at behovet for et traumetilbud er stort, og at stiftelsen vil ha ledige lokaler til å etablere et slikt tilbud jf. vedtaket i vedtaket i det regionale helseforetaket september 2003 om at driften ved Betania skulle "fases ut" når Stjørdal DPS var bygd og når Leistad DPS skulle være ferdig utbygd (ombygd).
Ifølge RHF vil Stjørdal DPS være ferdig ved årsskiftet 2005/2006, mens Leistad DPS forventes den ferdig utbygd noe senere. Den opprinnelige planen var at de skulle være i full drift fra årsskiftet 2005/2006, men grunnet manglende finansiering til ombygging så vil dette ta lengre tid enn opprinnelig planlagt. Ut i fra dette er utfasingen av Betania utsatt og driftsavtalen med St. Olavs Hospital er forlenget til ut 2006.

Ansgar Gabrielsen (H)

Svar

Ansgar Gabrielsen: Det er en viktig del av opptrappingen av psykisk helse at det bygges opp ulike tilbud, og at gode erfaringer fra ett sted benyttes av andre som utgangspunkt for læring og forbedring. Dette må imidlertid skje på måter som underbygger det samlede ansvar som er gitt henholdsvis kommune og de regionale helseforetakene. Helse Midt-Norge har i likhet med øvrige regioner viktige oppgaver å ivareta innenfor traumefeltet i psykisk helse. Den grunnleggende tenkningen for det som skal etableres er imidlertid at dette er en kompetanse og en tjeneste som skal være integrert i det ordinære tjenesteapparatet, heller enn gjennom særtiltak.

Det er som kjent de regionale helseforetakenes sitt ansvar å skaffe befolkningen i sin region de nødvendige spesialisthelsetjenestene. På hvilken måte dette gjøres, er i dette tilfellet en sak for Helse Midt-Norge å løse, innenfor lovkravene og de overordnede retningslinjer som er trukket opp av Stortinget. De regionale helseforetakene står i prinsippet fritt til å velge å dekke befolkningens behov gjennom bruk av egne foretak eller gjennom tjenester fra private. Tilbudet til psykisk syke mennesker styrkes og opprustes også som kjent gjennom Opptrappingsplanen, i henhold til spesifikke planer og tilhørende bevilgninger. Ut fra dette vil det være Helse Midt-Norge som skal og må beslutte på hvilken måte man vil tilby befolkningen tjenester innen psykisk helsevern. Det er de vedtakene som er fattet i henhold til Opptrappingsplanen, som gjelder, med mindre det er saker av så omfattende karakter at de skal behandles i foretaksmøte.

Helse Midt-Norge har opplyst meg om at de har hatt møte med Lukasstiftelsen, hvor det har vært presentert planer for å etablere et spesialsykehus i psykiatri. Det opplyses også at det har vært avholdt faglig dialogmøte, der tilbakemeldingene var en betydelig skepsis til hvorvidt tilbudet, slik det var skissert i søknaden fra Lukasstiftelsen, ville kunne utgjøre et spesialisert tilbud ut over det som allerede finnes i helseforetakene. Helse Midt-Norge opplyser at slik de vurderer søknaden, er hele finansieringsansvaret tillagt Helse Midt-Norge. Tiltaket kvalifiserer ikke til midler fra Opptrappingsplanen, og det ligger heller ikke innenfor det regionale handlingsprogrammet for psykisk helsevern i Midt-Norge. Helse Midt-Norge melder at de ikke prinsipielt vil avvise tilbudet fra Lukasstiftelsen, men det regionale foretaket ser seg ikke i stand til å finansiere et slikt tilbud nå. Det er derfor heller ikke gitt endelig avslag på tiltaket.

Slik saken framstår, basert på de informasjonene som jeg har mottatt fra Helse Midt-Norge, synes det fortsatt å være rom for prosess, der både faglig opplegg og økonomiske forhold må gjennomgås videre, før endelig beslutning kan tas i Helse Midt-Norge. Ett viktig moment i denne sammenhengen er om Helse Midt-Norge er i stand til å ta på seg finansieringsansvar for ytterligere oppgaver, ut over de utbyggingene som alt er vedtatt og pågår.