Skriftlig spørsmål fra Jan Simonsen (Uav) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:353 (2004-2005)
Innlevert: 23.12.2004
Sendt: 27.12.2004
Besvart: 12.01.2005 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

Jan Simonsen (Uav)

Spørsmål

Jan Simonsen (Uav): Mener helse- og omsorgsministeren at det er forsvarlig at åpningen av Lindrende enhet ved Sørlandets sykehus i Kristiansand utsettes i ett år, og hva vil han foreta seg i saken?

Begrunnelse

Det er nå klart at den nye lindrendeavdelingen ved Sørlandets sykehus i Kristiansand, ikke åpner i januar 2005, som planlagt. Sykehuset har ikke penger til den daglige driften av avdelingen, og har utsatt åpningen med ett år.
Folk på Sørlandet har samlet inn 10 mill. kr til det nye tilbudet. Sanitetsforeningen i Kristiansand har lovet å gi like mye, men ett års utsettelse går de ikke med på. De føler seg lurt av sykehusledelsen.
På grunn av utsettelsen av åpningen blir 35 mennesker i til sammen 23 stillinger overtallige, og dermed uten jobb.

Ansgar Gabrielsen (H)

Svar

Ansgar Gabrielsen: Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt innebærer at uhelbredelig syke og døende pasienter får optimal lindrende behandling for fysiske plager, samt også plager av psykisk, sosial og åndelig/eksistensiell natur. Livshjelputredningen (NOU 1999:2) har vært sentral for departementets arbeid med lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. Ifølge Livshjelputredningen er målsettingen med lindrende behandling å bidra til at pasienter og pårørende i en slik situasjon får best mulig livskvalitet.

Tilbud om lindrende behandling og omsorg ved livets slutt har høy prioritet. Jeg har derfor gitt de regionale helseforetakene klare styringssignaler og stilt krav om at de fortsatt prioriterer tjenestetilbudet til mennesker med kreft og sørger for et godt tilbud om lindrende behandling og omsorg for pasienter i livets siste fase.

Sørlandet sykehus HF, avdeling Kristiansand, har i løpet av høsten ferdigstilt et bygg som skulle romme en avdeling for lindrende behandling. Bygget var kostnadsberegnet til 28,5 mill. kr. Stråleaksjonen og Kristiansand Sanitetsforening har bidratt med 20 mill. kr, mens det resterende beløpet er dekket av Sørlandet sykehus. Avdelingen var planlagt åpnet fra januar 2005.

Helse Sør RHF har de siste årene hatt store driftsmessige underskudd, og det regionale helseforetaket står overfor en svært krevende økonomisk situasjon i 2005, jf. at sosialkomiteen ved behandlingen av St.prp. nr. 1 (2004-2005) gav åpning for at balansekravet for Helse Sør kunne utsettes til 2006. Jeg har signalisert at jeg i løpet av februar i eget foretaksmøte vil fastsette krav til økonomisk resultat i Helse Sør for 2005.

I en slik situasjon må det være forståelse for at det inntas en restriktiv holdning til å starte ny aktivitet som vil gi økte kostnader, noe som i sin tur vil kunne gi ytterligere krav til innsparinger i den øvrige virksomheten. Utsatt åpning av den lindrende avdelingen ved Sørlandet sykehus må ses på bakgrunn av dette. Det er like fullt uheldig, både overfor Stråleaksjonen og Kristiansand Sanitetsforening, men også overfor pasienter, pårørende og de som ble tilsatt ved avdelingen, at åpningen må utsettes. Helse Sør har imidlertid forsikret meg om at når den økonomiske situasjonen bedres, vil Sørlandet Sykehus prioritere åpning av denne nye avdelingen.

Jeg er videre opplyst om at Sørlandet sykehus har tilsatt 35 personer i de 23 årsverkene som var planlagt til avdelingen. De fleste av disse er rekruttert fra andre sykehusavdelinger, og de har i stor grad faste stillinger å gå tilbake til. Sørlandet sykehus vil legge til rette for at hver enkelt ansatt skal få løst sin situasjon i samarbeid med tillitsvalgte. Fem av de tilsatte er imidlertid rekruttert utenfra. Sørlandet sykehus, avdeling Kristiansand, planlegger i en overgangsfase å etablere fire senger for lindrende behandling og omsorg ved sykehusets kirurgiske avdeling. På denne måten vil tilbudet til pasientene styrkes, ved at de som er rekruttert utenfra blir direkte tilknyttet dette tilbudet.

Tilbudet om lindrende behandling og omsorg ved livets slutt skal gis på det behandlingsnivået i helsetjenesten der det er best for pasienten å være. Finansieringen av lindrende behandling over Helse- og omsorgsdepartementets budsjett er også utformet for å understøtte en fleksibel organisering. Sørlandet sykehuset fikk i 2002 midler fra Helsedepartementet til å etablere ambulante lindrende team, som oppsøker og hjelper pasienter hjemme. I tillegg gir hjemmesykepleien i kommunene lindrende behandling i samarbeid med fastlegene. Pasienter med behov for innleggelse for lindrende behandling skal, trass i den utsatte åpningen av lindrende avdeling, fortsatt sikres et godt tilbud ved Sørlandet sykehus' medisinske og kirurgiske avdelinger.