Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:356 (2004-2005)
Innlevert: 05.01.2005
Sendt: 06.01.2005
Besvart: 17.01.2005 av olje- og energiminister Thorhild Widvey

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): I Stavanger Aftenblad 27. desember 2004 uttaler statsråden at "Jeg synes det er tøvete av politikere å tidfeste gasskraftverk med CO2-håndtering" og "Det blir opp til industrien å finne ut når teknologien er lønnsom nok til at de kan ta den i bruk" samt "Ingen vet om det tar ett, to eller 10 år". Til tross for denne betydelige usikkerheten som statsråden selv viser til, så fremmer Regjeringen krav om bruk av CO2-håndteringsteknologien for å gi nye konsesjoner for gasskraftverk.
Fremmer et slikt krav økt bruk av naturgass i Norge?

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: Sem-erklæringen er klar når det gjelder forholdet til nye konsesjonssøknader for konvensjonelle gasskraftverk. Inntil det er etablert et system for omsettelige utslippskvoter i tråd med Kyoto-protokollen, forutsettes det at ytterligere konsesjons- og utslippstillatelser kun gis til gasskraftanlegg basert på CO2-fri teknologi.

Regjeringen fører en aktiv politikk for å fremme miljøvennlig bruk av gass. Siden Regjeringen tiltrådte er det bevilget 150 mill. kr til forskning og utvikling av miljøvennlige gasskraftverk gjennom Norges forskningsråd. Som følge av dette har flere løsninger for gasskraft med CO2-håndtering fått støtte.

De ulike teknologiene for CO2-håndtering varierer i modningsgrad. Noen teknologier er avhengig av et betydelig utviklingsarbeid. De mest modne teknologiene for utskilling av CO2 fra eksosgass er i varierende grad prøvd ut. Hovedutfordringen for alle konseptene er imidlertid å få videreutviklet teknologiene slik at økonomisk og teknologisk risiko kan reduseres til et akseptabelt nivå.

Aktiviteten knyttet til utviklingen av miljøvennlige gassteknologier er stor både nasjonalt og internasjonalt. I Norge finnes det i dag flere interessante initiativ knyttet til pilotanlegg for å bringe ny teknologi fra forskningsstadiet til praktisk utprøving. Det er for tidlig å si hvilke av disse teknologiene som vil vise seg å ha størst potensiale for dette. Konsepter som i dag framstår som teknologisk umodne, kan vise seg å ha stort potensial for kostnadsreduksjoner over tid.

I St.meld. nr. 47 (2003-2004) Om innovasjonsverksemda for miljøvennlege gasskraftteknologiar mv trakk Regjeringen opp en politikk for den videre satsingen på gasskraftverk med CO2-håndtering. Et hovedelement i denne politikken er å støtte aktivt opp under utviklingen på dette området gjennom satsing på forskning og utvikling og støtte til pilotanlegg.

Gassnova ble opprettet for å ivareta satsingen på utprøvingen av miljøvennlig gasskraftteknologier. Virksomheten skal disponere avkastningen fra et fond på 2 mrd. kr til å støtte utprøving og demonstrasjon av slike teknologier. Det blir også etablert et nytt nasjonalt Gassteknologiprogram der både midlene fra Norges forskningsråd og Gassnova skal inngå.