Skriftlig spørsmål fra Steinar Bastesen (Kp) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:361 (2004-2005)
Innlevert: 07.01.2005
Sendt: 10.01.2005
Besvart: 18.01.2005 av miljøvernminister Knut Arild Hareide

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (Kp): I høringsutkastet fra Miljøverndepartementet om rovviltforvaltningen har departementet utelatt det som var Stortingets entydige oppfatning, at man skal kunne drive med småfehold i rovviltdistriktene. Dette har Stortingets flertall presisert mange ganger.
Hva er årsaken til at dette viktige grunnelementet er utelatt i høringsutkastet, og indikerer utkastet at Miljøverndepartementet legger opp til at det ikke skal være småfehold i de definerte rovviltområdene?

Knut Arild Hareide (KrF)

Svar

Knut Arild Hareide: Det vises til brev av 10. januar 2005 fra Stortingets presidentskap med spørsmål nr. 361 til skriftlig besvarelse. Representanten Steinar Bastesen tar her opp spørsmålet om Regjeringen vil følge opp Stortingets presisering om at det fortsatt skal kunne drives med småfehold i rovviltdistriktene.

Jeg vil følge opp alle føringer som Stortinget har gitt i forbindelse med behandlingen av St.meld. nr. 15 (2003-2004) Rovvilt i norsk natur, jf. Innst. S. nr. 174 (2003-2004). Det innebærer at det fortsatt skal være mulig å drive med småfehold i områder med rovdyr, og at rovdyr skal forvaltes på en bærekratig og økologisk måte ut fra nærmere fastsatte bestandsmål for hver art.

Utgangspunktet for forvaltningen av rovvilt er at jerv, bjørn, ulv og kongeørn er fredet, og kun unntaksvis kan felles. Gaupe er en jaktbar art, men også denne er fåtallig, og krever forvaltningsmessige tiltak for å sikre overlevelsen. Samtidig volder disse artene skade på andre interesser, primært bufe- og tamreinnæring. Hensynet til disse interessene medfører at forvaltningen av rovvilt må legges opp på en måte som så langt det er mulig ivaretar hensynet til bufe- og tamreinnæring.

Dette er bakgrunnen for etableringen av åtte regionale rovviltnemnder. Disse nemndene skal, innenfor rammen av nasjonale bestandsmål i hver region, foreta en nærmere differensiering av rovviltforvaltningen slik at hensynet til bufe- og tamreinnæringen og lokalsamfunn best mulig kan ivaretas. Rovviltnemndens langsiktige strategi skal nedfelles i en egen regional forvaltningsplan for rovvilt. Denne skal utformes i nært samarbeid med berørte kommuner og organisasjoner.

På denne måten skal også hensynet til småfehold i områder med rovdyr bli ivaretatt med utgangspunkt i Stortingets samlede føringer, og innenfor de rammer som viltloven setter.

Når det gjelder høringsutkast til forskrift om forvaltning av rovvilt, vil departementet nå gå gjennom alle innkomne høringsuttalelser og vurdere disse i forhold til Stortingets føringer, før endelig forskrift blir fastsatt.