Skriftlig spørsmål fra Steinar Bastesen (Kp) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:362 (2004-2005)
Innlevert: 07.01.2005
Sendt: 10.01.2005
Besvart: 18.01.2005 av miljøvernminister Knut Arild Hareide

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (Kp): SFT har etterlyst initiativ for en helhetlig løsning av problemene med de enorme mengder med masse som tas ut i forbindelse med tunnelarbeidet under operabygget. Dessverre ser det ut til at en slik helhetlig løsning strander på grunn av manglende initiativ fra politiske myndigheter.
Vil statsråden ta initiativ overfor statlige, fylkeskommunale og kommunale myndigheter og aktører for å få til en helhetlig løsning av problemet med løsmassene, slik at man forhindrer ødelegging av fiskefelt i Bunnefjorden?

Begrunnelse

Det pågår arbeid med omlegging av veiene i Bjørvika i forbindelse med operabyggingen. Det skal bl.a. fjernes over en halv million tonn masse, som etter hva en registrerer ønskes dumpet i fiskeområdene i Bunnefjorden.
SFT har bedt om at man foretar en helhetlig løsning av både problemene med massene og forurensningen i indre havn. SFT har tilrådd overfor bl.a. Statens vegvesen, Oslo kommune, Oslo havnevesen at man fjerner de øvre lagene på bunnen i bl.a. indre havn og at man tildekker disse områdene igjen med den "forurensningsfrie" massen som tas ut i forbindelse med tunnelen under det nye operabygget.
Det fryktes derfor at det legges opp til at man vil dumpe massene som tas ut i forbindelse med tunnelarbeidet i fiskefeltene i angivelige forurensede områder i midtre deler av Bunnefjorden. Bunnefjorden er en av Norges rikeste brislingfjorder. Disse områdene er under alle omstendigheter mindre forurenset enn områdene i indre havn.

Knut Arild Hareide (KrF)

Svar

Knut Arild Hareide: I forbindelse med bygging av senketunnelen i Bjørvika fra Sørenga til Havnelageret, har Statens vegvesen søkt Statens forurensningstilsyn (SFT) om tillatelse til å grave opp forurensede masser på land samt til å mudre forurensede og rene masser i sjøen. Vegvesenet har primært søkt om å få deponere de forurensede massene i to grunnvannsdeponier i henholdsvis Bjørvika og Bispevika, og å benytte de rene massene til tildekking av 700 daa forurenset sjøbunn på 70-100 meters dyp i Bunnefjorden utenfor Hellevik, Nesodden.

Jeg er kjent med at SFT 14. januar 2005 gav tillatelse til mudring og graving, samt disponering av de forurensede massene på godkjent mottakssted eller godkjent dypvannsdeponi. SFT har ikke gitt tillatelse til å deponere de forurensede massene i grunnvannsdeponier i Bispevika og Bjørvika, eller til å legge de rene massene i Bunnefjorden utenfor Hellevik. Etter SFTs vurdering bør de rene massene fra tunnelbyggingen i stedet benyttes til tildekking av den forurensede sjøbunnen i indre havn, fordi dette vil gi en større miljømessig gevinst.

SFT har parallelt arbeidet for å få til en felles helhetlig opprydding av forurensningene i sjøbunnen i Oslofjorden gjennom et samarbeid med Oslo kommune, Oslo Havnevesen, Statens vegvesen og fylkesmannen. SFT mener det er mulig å oppnå en større miljøgevinst til en lavere samfunnsøkonomisk kostnad dersom det gjennomføres en samlet opprydding.

Arbeidet med å få til en helhetlig løsning pågår fremdeles, og SFT er i løpende dialog med de aktuelle parter. Jeg stiller meg positiv til SFTs arbeid, og ser det som viktig å oppnå en helhetlig opprydding i forurensningene i Oslo havn. En slik løsning vil bidra til større miljøgevinst på lengre sikt og være mer kostnadseffektiv for de involverte parter.