Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:364 (2004-2005)
Innlevert: 10.01.2005
Sendt: 10.01.2005
Besvart: 21.01.2005 av justisminister Odd Einar Dørum

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Onsdagskveld ble en kvinne i Bodø drept av en person av algerisk opprinnelse. Vedkommende har maktet å oppholde her i landet 20 måneder etter at han fikk avslag på søknad om opphold. At personer uten lovlig opphold begår kriminalitet, og til tider svært grov kriminalitet, er ikke noe nytt. Spørsmålet er hvor lenge norske myndigheter vil sitte og se på dette uten å gjøre de nødvendige håndgrep.
Har justisministeren tenkt å iverksette nye tiltak/handlinger for å hindre at utviste personer begår kriminalitet?

Begrunnelse

Kvelden onsdag 5. januar 2005 ble det meldt at en kvinne på 42 år var drept, og at den antatte gjerningsmann var en person uten lovlig opphold her til lands. Vedkommende fikk avslag for mer enn 20 måneder siden men hadde likevel valgt å ikke forlate landet. Det fremstår som om norske myndigheter ikke tar dette nok på alvor, siden det dessverre ikke er uvanlig lenger. Det man må kunne spørre seg om er hvor lenge ansvarlige myndigheter kan sitte stille å se på at slike handlinger skjer uten å gjøre vesentlige endringer på dagens system. Min utfordring til justisministeren er derfor: Vektlegg et økt samarbeid mellom UDI og politiet. Sørg for at politiet informeres om avslag og at personer som har fått avslag ikke kan ferdes fritt men holdes inne på et område under kontroll av UDI.
På denne måten tror jeg det vil bli mindre lukrativt å oppholde seg ulovlig her til lands, samt at faren for kriminalitet reduseres vesentlig. Og kanskje aller viktigst; at ikke uskyldige mennesker som søker opphold her i landet rammes gjennom en frykt skapt av enkelte kriminelle personer som ikke har noe å tape på å begå kriminalitet.
Imøteser deres svar med spenning.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Jeg har forelagt spørsmålene for Politidirektoratet som har opplyst følgende:

Politiet har i samarbeid med utlendingsmyndighetene iverksatt flere tiltak for å hindre kriminalitet blant utlendinger som har søknad om opphold til behandling og personer med ulovlig opphold. Blant tiltakene kan nevnes:

- Politiets utlendingsenhet (PU) ble opprettet 1. januar 2004. Formålet er blant annet å sørge for rask uttransportering av personer med avslag på søknad om asyl eller ulovlig opphold i Norge.

- Det er utviklet et nært samarbeid mellom PU og Utlendingsdirektoratet for å bedre saksbehandlingen på utlendingsfeltet. Det legges stor vekt på informasjonsutveksling. Behandlingen av kriminelle asylsøkere prioriteres.

- Det arrangeres fortløpende seminarer og opplæring for tjenestemenn som er involvert i denne type oppgaver.

- Utlendingsdirektoratet ga i 2004 ut et rundskriv om hurtigprosedyrer for utvisning på grunn av grov vold i nære relasjoner.

- Påtaleinstruksen regulerer politiets varslingsrutiner til Utlendingsdirektoratet ved kriminalitet begått av utlendinger

- I regi av Kommunal- og regionaldepartementet er det inngått bilaterale tilbaketakelsesavtaler med flere land og det planlegges å inngå flere avtaler.

- I 2004 ble det gitt retningslinjer fra Justisdepartementet til politiet om fremgangsmåten ved løslatelse av psykisk ustabile utlendinger fra fengsel eller varetekt.

- Systematisk bruk av kartlegging og analyse skal brukes i arbeidet med å avdekke ulovlig opphold i Norge.

- Grensenære kontroller vil bidra ytterligere til å redusere antallet personer med ulovlig opphold i Norge.

I 2004 ble kun 6,3 pst. av alle asylsøkere registrert med pass. Videre er om lag 10 pst. registrert med annen type identifikasjonsdokument, hvor noen av disse må anses som til dels meget usikre. På denne bakgrunn er det et stort antall asylsøkere som trenger nye reisedokumenter når vedkommende, som har fått avslag på sin asylsøknad, skal returneres til sitt hjemland. Dette krever utstrakt samarbeid med andre lands myndigheter og ambassader. Disse utfordringene håndteres av både Utenriksdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet og Justisdepartementet, hvor i tillegg flere underliggende etater er involvert i dette samarbeidet. Når en asylsøker ikke medvirker til å avklare sin identitet kan utstedelsen av reisedokumenter dessverre ta lang tid.

Etterforsking av kriminalitet begått av asylsøkere og fastsettelse av asylsøkeres identitet skal prioriteres av politiet. Videre skal asylsøkere, som har begått kriminalitet og som har fått endelig avslag på søknad om asyl, prioriteres når det gjelder uttransportering. Fengsling ved identifisering og i påvente av uttransport benyttes der vilkårene er tilstede. Utlendingsloven og straffeprosessloven stiller imidlertid strenge krav til fengsling og setter frister for hvor lenge en person kan sitte fengslet. I denne saken ble varslingsrutinene mellom utlendingsmyndighetene og politiet etter Politidirektoratets oppfatning fulgt, men siden fikk ikke saken den oppfølging den burde fått.

Politiet på Helgeland ble i mai 2003 varslet om et ran, noe som senere viste seg å være tyveri. Gjerningsmannen ble pågrepet kort tid etter. Helgeland politidistrikt fant ved søk i politiets registre ut at personen hadde fått endelig avslag på sin asylsøknad, og videre at han hadde forsvunnet fra mottaket. På bakgrunn av dette ble det iverksatt undersøkelser om det var mulig å transportere personen ut av landet. Frem til avklaringen omiverksettelsen av vedtaket kunne gjennomføres raskt, ble han sittende i arrest.

Undersøkelsene viste at personen ikke hadde noen form for identitetsdokumenter da han meldte seg for politiet i Norge og identiteten var basert på de opplysninger han selv hadde gitt til politiet. Han hadde oppgitt å komme fra Algerie. Dette er et land det har vært spesielt vanskelig å få tilbakeført personer uten sikker identitet.

Hvor det er begått mindre alvorlige lovbrudd har politiet i forståelse med riksadvokaten valgt å prioritere utsendelsen i asylsaken fremfor å føre en ressurskrevende straffesak for domstolene med en påfølgende utvisningssak.

I ettertid kan det se ut som at denne saken ikke har blitt gitt nødvendig prioritet for å finne en løsning. Det er uheldig.

Politiets utlendingsenhet har i løpet av det første driftsåret arbeidet med å få etablert gode rutiner og oppnådd god effektivitet både innen egen organisasjon og i forhold til politidistriktene. Også i forhold til andre lands myndigheter har Politiets utlendingsenhet etablert nye rutiner når det gjelder samarbeid om tilbaketakelse. Dette arbeidet vil fortsette i samarbeid med Politidirektoratet i 2005. Det skal legges vekt på å gi god informasjon til politidistriktene om behandling av kriminelle asylsøkere og andre utlendinger med tidsbegrenset opphold. Videre skal også arbeidet med å avdekke ulovlig opphold samordnes på best mulig måte.

Departementene følger utviklingen på utlendingsfeltet nøye og vurderer løpende hvilke tiltak, både nasjonalt og internasjonalt, som er nødvendige for å hindre at personer begår kriminalitet. Politidirektoratet opplyser at de i samarbeid med politidistriktene vil fokusere på de rutinene som er etablert for utlendingsforvaltningen, og at det løpende vurderes forbedringer. Politidirektoratet har forsikret at dette vil bli tatt opp i dialog med politimestrene. Justisdepartementet vil følge resultatet av dialogen meget nøye.