Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:371 (2004-2005)
Innlevert: 12.01.2005
Sendt: 13.01.2005
Besvart: 20.01.2005 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Ved behandling av St.prp. nr. 42 (2003-2004) ble det vedtatt at Kystjegerkommandoen (KJK) opprettholdes på Trondenes. Det har kommet ulike signaler fra Sjøforsvaret (se vedlegg) om hvor soldatutdanningen skal skje.
Kan statsråden bekrefte at Stortingets vedtak blir fulgt opp og at soldatutdanningen av kystjegere skal skje ved Trondenes?

Begrunnelse

Se vedlegg Harstad Tidende 4. og 5. januar 2005.

Kristin Krohn Devold (H)

Svar

Kristin Krohn Devold: Ved behandling av Innst. S. nr. 234 (2003-2004), jf. St.prp. nr. 42 (2003-2004), vedtok Stortinget bl.a. at KJK skulle opprettholdes på Trondenes. Et slikt vedtak kan selvsagt bare endres av Stortinget selv.

Som følge av Stortingets vedtak ligger det derfor fast at KJK videreføres på Trondenes og tilpasses for også å kunne operere integrert innenfor felles taktisk ISTAR-enhet, spesialtrent for ISTAR-relaterte oppdrag i kystsonen. KJK vil være en mobil kapasitet, som vil trene med norske og allierte styrker fra så vel Olavsvern som Hærens styrker i indre Troms, Ramsund og Åsegarden.

I Sjøforsvaret vil det, på lik linje med øvrige deler av Forsvaret, kontinuerlig foretas en vurdering av organisasjonen med sikte på en best mulig utnyttelse de økonomiske rammene som stilles til disposisjon.

Når det gjelder soldatutdanningen har generalinspektøren for Sjøforsvaret bekreftet at det i dag ikke foreligger planer om å flytte denne bort fra Trondenes.