Skriftlig spørsmål fra Anne Helen Rui (A) til justisministeren

Dokument nr. 15:374 (2004-2005)
Innlevert: 13.01.2005
Sendt: 13.01.2005
Besvart: 21.01.2005 av justisminister Odd Einar Dørum

Anne Helen Rui (A)

Spørsmål

Anne Helen Rui (A): Hva vil justisministeren gjøre for å sikre kvaliteten i elsikkerhetsarbeidet om tilsynsansvaret som i dag ligger hos de lokale eltilsyn flyttes og eventuelt konkurranseutsettes?

Begrunnelse

Om lag 40 pst. av boligbranner i Norge kan relateres til en elektrisk årsak. Norge er eneste land i Norden som har en tilsynsordning som omfatter alle elektriske anlegg. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap utreder å overføre myndighetsoppgaver fra de lokale eltilsyn til DSBs regionkontorer, og det vurderes å konkurranseutsette den tekniske tilstandskontrollen av elektriske anlegg. Dersom tilsynsoppgavene konkurranseutsettes vil dette svekke kontrollen med elektriske anlegg. En hovedbegrunnelse for å opprettholde ordningen med lokale eltilsyn er uavhengigheten av nettselskaper og lokalkjennskap som trengs for å fylle tilsynsrollen. Dersom konkurranseregler legges til grunn vil flest anlegg til lavest pris prioriteres, og anlegg som man ikke kommer til i samt tyngre anlegg bli nedprioritert. Dette vil svekke myndighetsrollen til tilsynet, og lokal kunnskap som i dag ligger i de lokale eltilsyn vil forsvinne.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: I St.meld. nr. 17 (2002-2003) Om statlig tilsyn fremgikk det at daværende Arbeids- og administrasjonsdepartementet hadde bestemt at det skal foretas en utskilling av myndighetsfunksjonene fra de lokale eltilsyn. Disse ville bli lagt inn i det regionale myndighetsbaserte eltilsynet i daværende Direktoratet fra brann- og elsikkerhets regionkontorer. I Innst. S. nr. 222 (2002-2003) hadde komiteen ingen merknader til dette.

Tilsynet med elsikkerheten er i dag delt mellom Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og de lokale eltilsyn (DLE.) DLE fører tilsyn med lavspenningsanlegg. DSBs 5 regionkontorer fører tilsyn med nettselskapene og andre som har høyspenningsanlegg.

DLE styres faglig av DSB gjennom instruks og årlig rammebrev. Administrativt sorterer DLE under det enkelte nettselskap. DLE gjennomfører om lag 100 000 tilsyn med lavspenningsanlegg pr. år. I tillegg til disse tilsynsoppgavene har DLE andre viktige oppgaver som for eksempel kundeinformasjon om elsikkerhet og oppgaver knyttet til etterforskning av branner.

Direktoratet fikk i oppdrag å utrede hvilke juridiske grep som måtte gjøres for å overføre myndighetsoppgavene fra de lokale eltilsyn (DLE) til direktoratets regionkontorer, og konsekvensene av en slik overføring. Direktoratet fikk også i oppdrag å vurdere en eventuell konkurranseutsetting av den tekniske tilstandskontrollen av elektriske anlegg, dvs. den praktiske kontrollen med lavspenningsanlegg.

En overføring av myndighetsoppgave fra DLE til DSBs regionkontorer betyr at DSBs regionkontorer vil måtte skilles ut som eget forvaltningsnivå. Dette vil eventuelt kunne gjøres ved å ta inn en bestemmelse om klagebehandling i tilsynsloven som synliggjør at vedtak fattet av regionkontorene kan påklages til direktoratet. Det vil også kreves endringer i administrative rutiner. Det som menes med "myndighetsoppgave" i denne sammenheng er utpeking av de objekter det skal føres tilsyn med og eventuelle pålegg om rettelser og varsel om tvangsmulkt. En myndighetsoverføring vil gi en restportefølje til DLE som inneholder bistand til politiets brannetterforskning, ulykkesetterforskning og informasjon rettet mot publikum, herunder skolene.

DSB leverte 31. mai 2003 en rapport som belyser tiltak som er nødvendige for å kunne overføre myndighet (fase 1 rapporten.) 31. desember 2003 leverte de en rapport som vurderte ulike modeller for en eventuell konkurranseutsetting (fase 2 rapporten).

1. juli 2003 overtok jeg myndighetsansvaret for det daværende Direktoratet fra brann- og elsikkerhet og fra 1. september 2003 ble Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) opprettet. 13. februar 2004 sendte Justisdepartementet fase 1 og fase 2 rapportene på høring.

I fase 1 rapporten har DSB tatt utgangspunkt i at elsikkerhetsnivået i Norge bør være på dagens nivå eller bedre. Rapporten ble skrevet med forutsetning av at en myndighetsoverføring skulle skje, jf. behandling av St.meld. nr. 17, og gir derfor ikke noen vurdering av om en slik myndighetsoverføring er hensiktsmessig. Jeg valgte derfor i høringen å be høringsinstansene ta stilling til elsikkerhetsnivået som følge av myndighetsoverføringen, og på den måten uttale seg på et fritt grunnlag. Ingen av høringsinstansene mente at elsikkerheten ville bli bedre som følge av en myndighetsoverføring. Tvert imot påpekte flere av høringsinstansene at myndighetsoverføring vil medføre dårligere utnyttelse av ressursene, og at den lokale kunnskapen som ligger i de lokale tilsynene vil forsvinne.

I fase 2 rapporten om eventuell konkurranseutsetting har DSB kommet frem til og anbefalt at det er nødvendig med bedre kontroll, oppfølging og sanksjonsmidler overfor aktørene. Jeg vil derfor generelt peke på at DSB, uansett valg av fremtidig organisasjonsmodell for DLE, bør gi sentrale føringer for prioriteringer innen elsikkerhetsarbeidet for det enkelte år, basert på nasjonale risikovurderinger. På bakgrunn av disse vil DSBs regionskontorer utforme rammer for tilsynsaktiviteten ved de enkelte geografiske områdene basert på kundemasse og tilgjengelige ressurser. Disse rammene må være mer konkrete og målbare, men samtidig gi rom for lokal risikovurdering ved valg av kontrollobjekter. Det vil også være en forutsetning at DSB får sanksjonsmuligheter overfor aktørene som ikke overholder de føringer som gis av DSB. Man må også ha strenge regler for uavhengighet av kontrollørene og kontrollvirksomhetene.

Elsikkerhetsnivået og god utnyttelse av ressursene er to av de momentene som veier tyngst når denne saken skal vurderes.