Skriftlig spørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:376 (2004-2005)
Innlevert: 13.01.2005
Sendt: 13.01.2005
Besvart: 20.01.2005 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Svein Roald Hansen (A)

Spørsmål

Svein Roald Hansen (A): Hva vil statsråden gjøre for å sikre et bedre forebyggende arbeide langs jernbanelinjene for å hindre at trær står så nær kjøreledningen at de river denne ned om de blåser over ende?

Begrunnelse

Under uværet onsdag 13. januar ble kjøreledningen på Østfoldbanens østre linje revet ned fordi trær blåste ned og tog med seg kjøreledningen. Resultatet ble stans i togtrafikken fra ettermiddagen den 12. januar til utpå dagen etter.
Det synes merkelig at Jernbaneverket som ansvarlig for jernbanelinjene ikke med jevne mellomrom vurderer om det er trær som er så høye og sår så nær linjen, at de kan forårsake stans i togtrafikken om de blåser ned, og fjerner slike trær langs hele linjen.
Den kraftige vinden kom i uke 3 kom heller ikke overraskende, men var varslet i god tid og var det tredje uværet med kraftig vind på kort tid. Dette burde også utløst en vurdering av faren for mulige trefall.
Det kan virke som om det her foreligger en svikt i Jernbaneverkets forebyggende arbeid.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Onsdag 12. januar i år var det meget sterk vind på Østlandet og store deler av Østfold ble hardt rammet av den sterke vinden. Dette resulterte i at mange husstander mistet strømmen og veier ble stengt. Langs Østfoldbanens østre linje blåste 3 trær over ende. Det første falt ned ved Slitu kl. 15.13 og senere på dagen falt det ned to trær. Det ene ved Askim stasjon, mens det andre falt ned ved Mysen stasjon. Dette resulterte i at togtrafikken måtte innstilles mellom Askim og Mysen. Trafikken ble avviklet ved at togene snudde på Askim og det ble kjørt buss mellom Askim og Mysen. Banen ble åpnet for trafikk igjen kl. 01.10.

Problem med trefall over jernbanelinjen kan ikke sies å være et stort problem for Østfoldbanen østre linje. Jernbaneverket har opplyst at i 2003 falt det ned 3 trær i en storm i begynnelsen av desember. I 2004 hadde banen kun ett tilfelle der en kvist blåste ned kontaktledningen. På landsbasis har det de to siste årene vært totalt 34 trefall over kontaktledningen på det norske jernbanenettet.

Innenfor hvert jernbaneområde har Jernbaneverket faste arbeidslag som har til oppgave å rydde skog i vintermånedene. Disse blir benyttet til planmessig skogrydding rundt skilter, signaler og planoverganger i tillegg til høye trær som står utsatt til. Jernbaneverket gjennomfører dessuten regelmessige visitasjoner langs linjen for bl.a. å undersøke om trær kan utgjøre en risiko og sørge for at trær som står mest utsatt til, blir fjernet. Jernbaneverket rydder på egen grunn, mens mange av de høye trærne som kan skape problemer ved ekstreme værsituasjoner, ofte står på privat grunn, enten i jordbruks-/skogbruksområder eller i private hager. En del steder har Jernbaneverket avtaler med eiendomsbesittere om hugging av trær som kan utgjøre et problem. Når det gjelder private hager kan Jernbaneverket ha problemer med en svært lang og omstendelig prosess for å få tillatelse til å fjerne høye trær.

Dersom en skal sikre seg helt mot dette problemet må alle trær i en mye bredere gate på begge sider av jernbanelinjen fjernes. Dette vil være et svært omfattende og kostnadskrevende arbeid som vil kreve jevnlig gjentagelse. I tillegg til det rent estetiske og juridiske forhold bl.a. i forhold til hageeiere langs jernbanelinjen, vil dette innebære betydelige merkostnader som ikke står i rimelig forhold til de problemer vi her snakker om.

Jeg har forståelse for at det stilles spørsmål om dette ikke kan unngås når slike situasjoner oppstår. Selv om det er vanskelig å sikre seg helt mot ekstreme vær- og vindforhold ønsker jeg fokus på dette arbeidet og ikke minst må Jernbaneverket foreta nødvendige ryddingsarbeider som kan representere en sikkerhetsrisiko for togtrafikken.