Skriftlig spørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:379 (2004-2005)
Innlevert: 13.01.2005
Sendt: 14.01.2005
Besvart: 20.01.2005 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): Hvordan mener statsråden at en asylsøker som har hatt asyl i et annet land skal behandles om asylretten i dette landet faller bort; bør ikke asylsøknaden i et slikt tilfelle realitetsbehandles i Norge?

Begrunnelse

Jeg er gjort kjent med at en syrisk kurder som oppholder seg i Norge, ikke vil få realitetsbehandlet sin asylsøknad fordi norske myndigheter mener han skal sendes tilbake til Bulgaria hvor han har hatt asyl.
Det er via en advokat i Bulgaria dokumentert at asylretten der faller bort ved lange utenlandsopphold, og den omtalte personen har nå oppholdt seg i Norge i tre år.
Denne syriske kurderen har vært meget politisk aktiv, og ble gitt asyl i Bulgaria. Han møtte også på problemer i Bulgaria og flyktet videre til Norge. Etter sitt lange opphold i Norge kan det altså synes som asylretten i Bulgaria har falt bort, og derfor bør det vurderes om saken skal realitetsbehandles i Norge.

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: Jeg vil innledningsvis bemerke at jeg ikke er kjent med den konkrete sak som representanten Langeland viser til som begrunnelse for sitt spørsmål. Jeg kan derfor kun gi generelle vurderinger av de plikter som påligger utlendingsmyndighetene i slike saker.

Dublinforordningen regulerer hvilket land som har ansvaret for å realitetsbehandle en asylsøknad og eventuelt gi beskyttelse til en asylsøker. Etter forordningen er dette blant annet det land som asylsøkeren først kom til, eller først søkte asyl i.

For søkere som har vært i land som ikke er med i EU, eksempelvis Bulgaria, brukes prinsippet om "første asylland". Det følger utrykkelig av utlendingsloven at personer som har fått asyl eller beskyttelse i et annet land ikke har en rett til asyl i Norge. Loven er ikke formulert på en måte som skulle tilsi at personer som senere har mistet sin asylstatus skal ha andre eller bedre rettigheter. Det avgjørende er hvorvidt personen frivillig har gitt avkall på den beskyttelse som er tilbudt. I denne vurderingen ligger det også en vurdering av om det landet man har fått beskyttelse i har evnet å gi søkeren en faktisk beskyttelse.

Enhver asylsøker som har fått avslag på sin søknad, enten den er realitetsbehandlet eller ikke, plikter å forlate landet. Dersom vedkommende ikke etterlever dette er det opp til norsk politi å uttransportere vedkommende til det land vi mener har ansvaret for søkeren, i dette tilfellet Bulgaria. I den anledning vil norske myndigheter ta kontakt med bulgarske myndigheter for å be disse ta søkeren tilbake. Dersom bulgarske myndigheter aksepterer dette vil søkeren returneres til Bulgaria, og vil få anledning til på ny å søke beskyttelse der. Siden Bulgaria tidligere har gitt søkeren asyl, er det ingen grunn til å tro at bulgarske myndigheter ikke vil foreta en forsvarlig behandling av en eventuell ny asylsøknad. Bulgaria har for øvrig anerkjent de sentrale konvensjoner på flyktningrettens område.

Dersom politiet ikke får aksept for en retur til Bulgaria, vil imidlertid norske myndigheter måtte realitetsbehandle søknaden for å vurdere om søkeren har et behov for beskyttelse fra hjemlandets myndigheter.