Skriftlig spørsmål fra Geir-Ketil Hansen (SV) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:381 (2004-2005)
Innlevert: 13.01.2005
Sendt: 14.01.2005
Besvart: 24.01.2005 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Geir-Ketil Hansen (SV)

Spørsmål

Geir-Ketil Hansen (SV): Hvordan vil forsvarsministeren sikre at Bjerkvik Tekniske Verksted får konkurrere med det øvrige sivile marked, og ved det gis mulighet til å sikre fremtidig drift, når langsiktige vedlikeholdsoppdrag i Forsvaret nå skal lyses ut på det sivile marked?

Begrunnelse

Stortingsflertallet har vedtatt at Bjerkvik Tekniske Verksted med sine 125 ansatte fra neste år skal skilles ut fra Forsvaret som eget aksjeselskap. Det betyr at verkstedet i fremtiden må konkurrere på det sivile marked om fremtidige vedlikeholdsoppdrag. Konkurranseutsettingen ser ut for å bli iverksatt før omdanningen til AS, og at verkstedet med det ikke får delta i konkurransen om viktige langtidskontrakter. Det kan bety at verkstedet vil stå uten oppdrag når det er etablert som aksjeselskap.

Kristin Krohn Devold (H)

Svar

Kristin Krohn Devold: Ved behandlingen av Innst. S. nr. 234 (2003-2004), jf. St.prp. nr. 42 (2003-2004), sluttet Stortinget seg til regjeringens forslag om at det tas sikte på at Tungt Vedlikeholdsdivisjon i Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO/TV) snarest, og senest innen utgangen av 2008 blir omdannet til et statlig/privat eid aksjeselskap. Som anført i proposisjonen arbeider departementet videre med å klargjøre grunnlaget for drift av FLO/TV på kommersiell basis ved divisjonens produksjonssteder i Ramsund, Bjerkvik, Bergen og Horten samt på Kjeller og Trandum.

For å sikre lik behandling av interne og eksterne aktører er det i anskaffelsesregelverket gitt klare begrensninger i forhold til interne enheters muligheter til å delta i konkurranse som hovedleverandør eller underleverandør om bl.a. vedlikeholdsoppdrag. Det stilles bl.a. krav til at tilgangen på informasjon er den samme for de ulike aktørene forut for og i forbindelse med anbudsutlysingen. I praksis innebærer dette, at det må etableres såkalte informasjonssperrer mellom oppdragsgiver, Forsvarets militære organisasjon (FMO), og den interne aktøren. Innføring av informasjonssperrer kan være en omfattende og tidkrevende prosess som bl.a. innebærer en rekke tiltak for å kontrollere informasjonsflyten, inkludert å begrense tilgangen til elektroniske arkiv- og dokumentbehandlingssystemer. Hensiktsmessigheten av hvorvidt dette skal gjennomføres, må derfor vurderes i hvert enkelt tilfelle der dette er forenlig med kravet til tempo og fremdrift i den pågående omstillingen. Dette åpner for at interne aktører, herunder Bjerkvik tekniske verksted, i enkelte tilfeller vil kunne delta i slike konkurranser.

I prosessen frem mot selskapsetableringen vil det bli arbeidet med å klargjøre om industrielt vedlikehold, som utføres i andre deler av FLO, kan overføres til FLO/TV som en del av selskapsdannelsen. Hensikten er å bidra til selskapets konkurranseevne og levedyktighet.