Skriftlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til finansministeren

Dokument nr. 15:382 (2004-2005)
Innlevert: 13.01.2005
Sendt: 14.01.2005
Rette vedkommende: Helse- og omsorgsministeren
Besvart: 02.02.2005 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): Ved salg av legemidler fra butikk belastes selger med et gebyr fra Statens legemiddelverk, bestående av et engangsgebyr på 1 500 kr, og et årsgebyr på 1 500 kr. Ved salg av store volumer betyr summen lite, men på små steder med lite kundegrunnlag kan dette medføre at selger ikke kan omsette legemidlene på grunn av gebyret. Skjenke- og salgsavgifter for alkohol er differensiert ut fra salgsvolum.
Vurderer statsråden dette som aktuelt også for legemidler?

Begrunnelse

Salg av legemidler fra butikk i byer med lett tilgang til apotek har kun en mulig prismessig nytte for forbruker (konkurranse tenkes i teorien å medvirke til reduserte priser), mens det på steder uten apotek kan lette tilgangen til legemidler for befolkningen. Avgiften som skissert kan bidra til å redusere tilgangen der den burde vært større, og stimulere til økt salg der tilgangen er mer enn god nok i utgangspunktet.

Ansgar Gabrielsen (H)

Svar

Ansgar Gabrielsen: Spørsmålet ble overført fra finansministeren.

Det er apotek og medisinutsalg som skal sikre befolkningen tilgjengelighet til legemidler. For å sikre en forsvarlig legemiddelforsyning kan myndighetene pålegge apotek å opprette medisinutsalg og filialapotek. Omsetningen av reseptfrie legemidler utenom apotek anses som et supplement til dette.

Departementet fastsatte i oktober 2004 gjeldende satser for henholdsvis gebyr (1 500 kr) og årlig avgift (1 500 kr). Det ble lagt til grunn at behandlingsgebyr og årlig avgift i størst mulig grad skal sikre en selvfinansierende ordning. Ordningen skal dekke løpende administrative kostnader hos Statens legemiddelverk og Mattilsynet. Dette inkluderer blant annet Mattilsynets kostnader ved å gjennomføre tilsyn med salget og ordningen for å påse at vilkårene oppfylles.

Ved fastsettelsen av gjeldende satser for gebyr og årlig avgift ble det ikke vurdert å differensiere satsene ut fra salgsvolum. Slik departementet vurderte det, var det her snakk om så lave gebyr og årsavgift at en differensiering syntes unødvendig. Jeg er imidlertid enig med representanten Ballo at det finnes argumenter som kan tale for en slik ordning. Jeg vil derfor få vurdert om det kan settes opp hensiktsmessige kriterier for en differensiering slik at små steder med lite kundegrunnlag kan komme bedre ut enn i dag.

Som nevnt er ordningen relativt ny og både avgiftsnivå og -innretning vil måtte bli vurdert med jevne mellomrom for å sikre en velfungerende ordning. Jeg vil derfor komme tilbake til saken i forbindelse med budsjettet for 2006.