Skriftlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:383 (2004-2005)
Innlevert: 13.01.2005
Sendt: 14.01.2005
Rette vedkommende: Arbeids- og sosialministeren
Besvart: 24.01.2005 av arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): Regjeringen har lagt et avdelingskontor for den statlige lønnsgarantiordningen til Vardø, med oppstart fra mars 2003.
Når, og på hvilken måte, vil statsråden bidra til at hele avdelingskontoret for den statlige lønnsgarantiordningen blir flyttet til Vardø?

Begrunnelse

Regjeringen har forepeilet at Vardø skal få 50 statlige arbeidsplasser gjennom Regjeringens flytting av statlige arbeidsplasser, mens antallet så langt er ca. 25. En flytting av hele kontoret vil gjøre at Regjeringen nærmer seg å oppfylle sine egne løfter.

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Spørsmålet ble overført fra moderniseringsministeren.

Slik representanten Ballo skriver i begrunnelsen for sitt spørsmål har Regjeringen besluttet å overføre statlige arbeidsplasser til Vardø, herunder stillinger i tilknytning til lønnsgarantiordningen. Det ble derfor i mars 2003 opprettet en filial av den statlige lønnsgarantiordningen i Vardø. Denne enheten har hatt 5-6 ansatte siden oppstarten i 2003. Det ble samtidig bestemt at det etter en evaluering av om man har klart å etablere en velfungerende enhet med kvalifisert fagpersonale i Vardø, skal legges til rette for at hele ordningen kan flyttes innen utgangen av 2006. På denne bakgrunn fikk departementet overlevert en evalueringsrapport fra ECON Analyse 19. januar i år.

Jeg har foreløpig merket meg rapportens konklusjon om at det er positive erfaringer med Vardøfilialen, men at det har vært problemer med å rekruttere og holde på de ansatte. ECON påpeker derfor at det er utfordringer knyttet til opprettholdelse av den faglige kvaliteten i saksbehandlingen og til rekruttering av jurister til Vardø.

Det arbeides nå med en forbedring og forenkling av lønnsgarantiordningen. ECON evalueringsrapport vil bli en del av dette pågående arbeidet.

Endelig beslutning om lokalisering av ytterligere arbeidsplasser til Vardø innenfor lønnsgarantiområdet vil derfor finne sted når det ovenfor skisserte arbeidet er gjennomført. Jeg tar sikte på å komme tilbake til Stortinget med saken i forbindelse med statsbudsjettet for 2006.

Som kjent ble også kontoret for førstegangsbehandling av voldsoffererstatning etablert i Vardø høsten 2003 med opprinnelig 9 ansatte. Det er i dag 17 ansatte ved kontoret. Vi kan også opplyse om at Fiskeridepartementet har vedtatt å opprette en trafikksentral for Nord-Norge, lokalisert til Vardø. Sentralen skal være i operativ drift fra og med 2007. Dette vil utgjøre ca. 10-12 nye arbeidsplasser.