Skriftlig spørsmål fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:386 (2004-2005)
Innlevert: 14.01.2005
Sendt: 17.01.2005
Besvart på vegne av: Kommunal- og regionalministeren
Besvart: 27.01.2005 av arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten

Heikki Eidsvoll Holmås (SV)

Spørsmål

Heikki Eidsvoll Holmås (SV): VG meldte forrige uke at en mann som hadde fått endelig avslag på asylsøknaden sin var blitt anholdt på drapet av en kvinne i Bodø. Mannen skal ha fått endelig avslag på sin søknad om asyl i 2003, men skal ha oppholdt seg i Norge ulovlig og ha blitt sluppet selv om han var blitt stoppet av politiet.
Hva er grunnen til at asylsøkeren uten lovlig opphold ikke er sendt ut av landet og har norske myndigheter handlet riktig?

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Innledningsvis vil jeg gjerne presisere at jeg i henhold til utlendingsloven § 38 ikke kan gripe inn og instruere Utlendingsdirektoratet eller Utlendingsnemnda om lovtolking, skjønnsutøvelse eller avgjørelsen av enkeltsaker. Jeg har derfor ikke anledning til å gripe inn i denne saken. Jeg har heller ikke myndighet til å instruere politiet i enkeltsaker.

Mer generelt kan jeg opplyse om at ansvaret i asylsaker etter endelig avslag overføres fra UDI til politiet, som har ansvaret for uttransportering. Personer som får avslag skal reise frivillig. Noen gjør det. Mange blir uttransportert, mens en del forlater mottakene før politiet effektuerer vedtakene. Mottakene er som kjent ikke lukket. UDI har opplyst til departementet at denne mannen har oppholdt seg på ukjent adresse. Politiet har opplyst at mannen sannsynligvis har vært i landet i hele perioden, og at han har fått et par forelegg for mindre forhold i perioden. Politiet har opplyst at mannens identitet har vært uklar, og at han ikke har hatt gyldige reisedokumenter fra sitt hjemland som er nødvendig for en retur. Politiet har ikke fengslet mannen i påvente av uttransportering, ettersom det er usikkert om retten ville gitt politiet medhold i fengsling i påvente av fremstilling for hjemlandets ambassade for fremskaffelse av reisedokumenter.

Jeg kan ikke se at Utlendingsdirektoratet, Utlendingsnemnda eller Kommunal- og regionaldepartementet har gjort noen saksbehandlingsfeil i denne saken.