Skriftlig spørsmål fra May Britt Vihovde (V) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:388 (2004-2005)
Innlevert: 17.01.2005
Sendt: 17.01.2005
Besvart: 25.01.2005 av miljøvernminister Knut Arild Hareide

May Britt Vihovde (V)

Spørsmål

May Britt Vihovde (V): Kan miljøvernministeren bekrefte at de nødvendige prøver og undersøkelser er tatt i forbindelse med SFTs avgjørelse om deponering av forurensede sedimenter i Dramstadbukta, slik at man har forsikret seg om at deponeringen ikke vil redusere Dramstadbuktas kvaliteter som bade-, fiske- og rekreasjonssted, og kan statsråden videre redegjøre for hvorvidt alternative deponeringsmuligheter er vurdert?

Begrunnelse

I saken om deponering av forurensede sedimenter i Dramstadbukta er det fra flere hold hevdet at de nødvendige prøver og undersøkelser ikke er utført på en tilstrekkelig god nok måte og at SFTs tillatelse til deponering av nye sedimenter sammen med tidligere dumping vil ødelegge Dramstadbuktas muligheter som bade-, rekreasjons- og fiskested.
I og med at det tidligere er blitt dumpet vesentlige mengder forurenset masse i Drammensfjorden, som det er brukt betydelige summer på å rense opp i, kan det synes noe merkverdig at en ny tillatelse til deponering blir gitt.
Venstre er bekymret for at dette kan føre til miljøskade som vil svekke områdets muligheter til rekreasjon og næringsutvikling.
Fra Venstres side er prinsippet om lokal håndtering av avfall viktig. Vi ber derfor om en redegjørelse fra statsrådens side for hvorvidt lokal deponering av sedimenter andre steder er blitt vurdert.

Knut Arild Hareide (KrF)

Svar

Knut Arild Hareide: Deponeringen i Dramstadbukta av bunnmasser fra Fredrikstad skal utføres på en forsvarlig og kontrollert måte. De forurensede massene skal legges i et dypvannsdeponi og dekkes over med et tykt lag av rene masser, som vil sikre mot utlekking av miljøgifter. Deponeringen vil verken få konsekvenser for miljøet i fjorden eller for Dramstadbukta som bade-, fiske- eller rekreasjonsområde. Deponeringen vil heller ikke ødelegge for tidligere tiltak for å bedre miljøet i Drammensfjorden eller føre til økte problemer for fremtidig arbeid med å rydde opp i forurensede bunnmasser i fjorden.

Ifølge opplysninger fra Statens forurensningstilsyn ble det i 2001 foretatt prøver av de forurensede bunnmassene i Fredrikstad i tråd med anbefalingen fra fylkesmannen i Østfold. I tillegg har fylkesmannen i Østfold nå pålagt bedriften å ta prøver fra ytterligere to prøvepunkter for å verifisere innholdet av miljøgifter i bunnmassene i hele mudringsdybden. Overdekning på deponistedet med rene masser vil uansett hindre utlekking av miljøgifter ut i fjorden.

Statens forurensningstilsyn har vurdert at det er svært liten risiko for at de forurensede massene skal spre seg videre eller at miljøgifter skal lekke ut i fjorden. Dette underbygges av vurderingen av miljøkonsekvensene som Norconsult gjennomførte i forbindelse med søknaden om deponering av massene fra Fredrikstad og av vurderinger og undersøkelser fra Norsk institutt for vannforskning (NIVA) i forbindelse med deponering av bunnmasser fra en pågående mudring i Svelvikstrømmen.

Ifølge opplysninger fra Statens forurensningstilsyn har fylkesmannen i Østfold vurdert alternative deponeringssteder, men har ikke funnet et deponeringssted i Østfold som var egnet for deponering av de aktuelle bunnmassene. Deponistedet i Dramstadbukta er godt egnet fordi det ligger dypt, har tilstrekkelig størrelse, er tilnærmet oksygenfritt (og derfor omtrent tomt for fisk, smådyr eller planteliv) og ligger i et bakevjeområde med liten risiko for påvirkning fra vannstrømmer. Det er også tilgjengelig store mengder rene masser til overdekning. Jeg viser til at fylkesmannen i Buskerud og i Vestfold allerede har gitt tillatelse til å deponere på samme sted og på samme måte ca. 140 000 m3 forurensede bunnmasser fra en pågående mudring i Svelvikstrømmen.