Skriftlig spørsmål fra Britt Hildeng (A) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:389 (2004-2005)
Innlevert: 17.01.2005
Sendt: 17.01.2005
Besvart: 24.01.2005 av arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten

Britt Hildeng (A)

Spørsmål

Britt Hildeng (A): Kan statsråden bidra til å avdekke og eventuelt forhindre at småbarnsforeldre som søker sosialhjelp, må søke kontantstøtte for å få bidrag til familieforsørgelsen og ikke får en vurdering av familiens totalsituasjon og barnas forhold der tilbud om gratis barnehageplass inngår?

Begrunnelse

Vi er gjort kjent med at sosialkontorene ber småbarnsforeldre utnytte alle andre inntektsmuligheter, før det blir aktuelt å vurdere mulighetene for og eventuelt utmåle økonomisk sosialhjelp. Når det gjelder inntekter ved arbeid og trygd er det naturlig, men det er ikke akseptabelt at småbarnsforeldre eller aleneforsørgere blir pålagt å søke kontantstøtte for at sosialhjelpsutgiftene for kommunen skal bli lavest mulig.

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Økonomisk stønad etter sosialtjenesteloven er en behovsprøvd og subsidiær ytelse. Det følger av loven at alle inntekter og inntektsmuligheter skal være utnyttet fullt ut, og det kan legges til grunn at midlene brukes til livsopphold ved vurdering av behovet for og ved beregning av stønaden. Kontantstøtte kan på linje med andre familierelaterte ytelser og andre inntekter medregnes ved vurdering av en families stønadsbehov. Ifølge KOSTRA-rapporteringen følger et flertall av kommunene en slik praksis. Utgifter knyttet til barns livsopphold skal tilsvarende tas inn i vurderingen av stønadsbehovet.

Formålet med kontantstøtteordningen er å bidra til at familiene får mer tid til selv å ta omsorgen for egne barn, å gi større valgfrihet når det gjelder omsorgsløsninger og større likhet i de statlige overføringene til barnefamiliene. Et sentralt utgangspunkt for ordningen har vært å bidra til en bedre omsorgsøkonomi for alle grupper av mottakere. Regjeringen gikk på denne bakgrunn inn for at kontantstøtten skal holdes utenfor beregningsgrunnlaget ved utmåling av økonomisk stønad etter sosialtjenesteloven i forbindelse med statsbudsjettet for 2002, jf. St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 4 (2001-2002). Et flertall i sosialkomiteen gikk i mot dette, jf. Budsjett-innst. S. nr. 11 (2001-2002). Departementet stadfestet gjeldende retningslinjer i rundskriv til kommunene etter budsjettbehandlingen i Stortinget.

Sosial- og helsedirektoratet har forelagt spørsmålet som representanten Hildeng tar opp for fylkesmannsembetene i Østfold, Buskerud, Aust-Agder, Hordaland, Sogn og Fjordane, Nord-Trøndelag og Nordland. Embetene opplyser at de ikke har mottatt klagesaker som kan tyde på at sosialtjenesten avslår søknad om økonomisk stønad under henvisning til at en må søke om kontantstøtte, og er for øvrig ikke kjent med problemstillingen. Helsetilsynet har heller ikke opplysninger som tilsier at dette skal være vanlig praksis i sosialtjenesten.

Ved søknad om økonomisk stønad fra småbarnsforeldre som har valgt å ha omsorgen for barnet selv, ikke har fått barnehageplass eller av andre grunner ikke gjør bruk av barnehageplass, er det naturlig at sosialtjenesten informerer om kontantstøtteordningen og den enkeltes rettigheter etter kontantstøtteloven.

Sosialtjenesten skal foreta en konkret vurdering av stønadsbehovet i det enkelte tilfellet. Det kan være nødvendig å foreta en helhetsvurdering av familiens totale økonomiske og sosiale situasjon i forbindelse med tildeling og utmåling av stønad. Hensynet til at barn skal ha en så normal oppvekst som mulig skal tillegges vekt. Barnas behov for å være i barnehage, foreldrenes behov for barnepass i forbindelse med arbeid og utdanning, eller avlastning, er blant de forhold som sosialtjenesten må vurdere i det enkelte tilfellet.