Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til justisministeren

Dokument nr. 15:392 (2004-2005)
Innlevert: 17.01.2005
Sendt: 18.01.2005
Besvart: 21.01.2005 av justisminister Odd Einar Dørum

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Hvorfor har ikke justisministeren sørget for at Økokrims hvitvaskingsteam har fått ressurser til å oppgradere sitt datasystem til et tilstrekkelig nivå, hvorfor har ikke justisministeren sørget for å øke politiets etterforskningsmessige kapasitet i hvitvaskingssaker til et nivå hvor alle meldinger kan gis en tilfredsstillende behandling, og hva vil justisministeren gjøre for snarest å rette opp i disse forholdene?

Begrunnelse

Gjennom flere oppslag i Dagens Næringsliv har det blitt kjent at Økokrims hvitvaskingsteam ikke er i stand til å motta hvitvaskingsmeldinger elektronisk, fordi datautstyret til teamet er svært gammelt. I et intervju med DN opplyser også teamlederen at mange hvitvaskingssaker blir liggende fordi det ikke finnes etterforskingskapasitet i politiet. Under Stortingets behandling av den nye hvitvaskingsloven ble det ettertrykkelig forutsatt at Økokrim ville få tilført tilstrekkelig med ressurser til å kunne håndtere økt informasjonsmengde. Ikke minst er dette avgjørende hvis den økte plikt til rapportering som er pålagt en rekke næringer og deres ansatte skal kunne rettferdiggjøres. Når det kommer fram at hvitvaskingsmeldinger ikke får tilfredsstillende behandling, og rutinene for innsamling av informasjon er unødvendig gammeldags, er det egnet til å svekke tilliten til både loven og myndighetene. Ved lanseringen av den nye offensiven mot hvitvasking understreket justisministeren selv dette. "Hele handlingsplanen handler om at folk skal si ifra, og bli mottatt med alvor", sa statsråden den gang. Å måtte levere sensitivt materiale på papir fordi Økokrims datasystem er for gammelt, vitner ikke om et slikt alvor. Det er også naturlig å vise til at justiskomiteen i sin budsjettinnstilling for 2004 skrev følgende:

"Komiteen har merket seg at et større antall av store og meget utfordrende økonomiske straffesaker og et stigende antall hvitvaskingsmeldinger, innrapporteres til Økokrim. Den nye loven mot hvitvasking medfører også at nye institusjoner blir meldepliktige. Komiteen ber derfor departementet sørge for at Økokrim får tilstrekkelige ressurser til dette arbeidet."

Denne klare føringen fra Stortinget kan altså ikke være fulgt opp fra departementets side. Det kan også vises til justisministerens svar til undertegnede i spørretimen 5. november 2003:

"Det følger av Norges deltakelse i internasjonale organisasjoner, blant annet FATF, at hvitvaskingsenheten må gis tilstrekkelige ressurser til å behandle meldingene på en forsvarlig måte."

Likevel er det nå naturlig å reise spørsmål ved om hvitvaskingsenheten faktisk har fått tilstrekkelige ressurser.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Økokrim er som særorgan administrativt underlagt Politidirektoratet. I tillegg er Økokrim et statsadvokatembete og som sådan underlagt Riksadvokaten når det gjelder straffesaksbehandlingen. Politidirektoratet utøver på vegne av Justisdepartementet etatslederansvaret overfor politidistrikter og særorgan. Politidistrikter og særorganer tildeles en årlig budsjettramme og må innenfor denne gjøre de nødvendige disponeringer for å nå de fastlagte mål og prioriteringer innen for sitt ansvarsområde. Etatslederansvaret innebærer blant annet planlegging, iverksettelse og koordinering av sentrale kriminalpolitiske tiltak innen politiets virksomhet. Inndragning av utbytte og andre tiltak mot hvitvasking har de senere år vært høyt prioriterte virkemidler i kampen mot økonomisk og organisert kriminalitet.

Den nye hvitvaskingsloven trådte i kraft 1. januar 2004. Plikten til elektronisk overvåking av mistenkelige transaksjoner ble da iverksatt. Det var registrert en økning i antall hvitvaskingsmeldinger til Økokrim allerede før lovendringen. Den utvidete meldeplikten og plikten til elektronisk overvåkning av mistenkelige transaksjoner i bankene kan forventes å føre til en ytterligere økning. I 2004 ble Økokrim derfor styrket med fire årsverk til arbeidet med hvitvaskingsmeldinger. Hvitvaskingsteamet i Økokrim som har ansvaret for å håndtere hvitvaskingsmeldingene er styrket med to stillinger og har i dag i alt 11 ½ stilling. Nylig etablerte Økokrim en egen avdeling for strategisk analyse som blant annet skal utføre analysearbeid knyttet til hvitvaskingsmeldinger. En av de nye stillingene benyttes i Analyseenheten. Den fjerde stillingen benyttes for tiden på Utbytteteamet. Alle stillingene benyttes således til arbeid knyttet til hvitvaskingsspørsmål.

Regjeringen utarbeidet i 2004 en ny handlingsplan mot økonomisk kriminalitet som gjelder for perioden 2004 - 2007. Handlingsplanen omfatter en rekke tiltak i kampen mot økonomisk kriminalitet. Som et tiltak mot hvitvasking og finansiering av terrorisme vil man sørge for implementering av FATFs (Financial Action Task Force) reviderte og spesielle anbefalinger. Det heter i punkt 10 i handlingsplanen:

"Regjeringen vil følge den internasjonale utviklingen og iverksette en gjennomgang av nasjonalt regelverk for å sikre at internasjonale tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering gjennomføres i norsk rett."

I handlingsplanen er det også påpekt følgende:

"For å følge opp på det operative plan er det også nødvendig med en gjennomgang av teknologiske behov og muligheter, organisering og kompetansesammensetning."

Det vurderes i disse dager å anskaffe et nytt datasystem som skal støtte arbeidet med hvitvaskingsmeldingene. Økokrim har i prosessen med utviklingen av overvåkningssystemene arbeidet tett sammen med finansinstitusjonene. I denne prosessen har Økokrim fått erfaring for at det eksisterende datasystemet må tilpasses overvåkningssystemet for å kunne motta elektroniske meldinger. Videre vil også en viss erfaring med finansinstitusjonenes dataverktøy for overvåkning være en viktig premiss for utviklingen av Økokrims datasystem. Det pågår for tiden et prosjekt ved Økokrim for å avklare nærmere de ulike spørsmålene knyttet til utviklingen av et slikt nytt datasystem.

For øvrig kan det opplyses at Politidirektoratet er i gang med å utarbeide en felles IKT-strategi for politietaten. Det vil være naturlig å se arbeidet med å forbedre systemet for bearbeidelse av hvitvaskingsmeldinger i tilknytning til dette. Et nytt etterforskningsstøttesystem for politietaten er også under utarbeidelse. Arbeidet er høyt prioritert. Også i den forbindelse vil det være aktuelt å se på et system for håndtering av hvitvaskingsmeldinger.

Et annet sentralt tiltak i Regjeringens handlingsplan mot økonomisk kriminalitet er etableringen av tverrfaglige Økoteam i samtlige politidistrikter innen utgangen av 2004. Teamene skal ha tverrfaglig kompetanse og skal bestå av politietterforsker, påtalejurist og revisor. Politidistriktene har enten opprettet egne stillinger som politirevisor eller har knyttet til seg bistandsrevisor fra stedlig fylkesskattekontor. Det er viktig å sikre en god tverrfaglig kompetanse på økonomisk kriminalitet og finansiell etterforskning i teamene.

Per 1. oktober 2004 var det etablert Økoteam i 24 av 27 politidistrikter. Det varierer imidlertid noe hvordan de enkelte politidistrikt har organisert arbeidet. Enkelte av de store politidistriktene har egne seksjoner som behandler den mer alvorlige økonomiske kriminaliteten. Noen politidistrikt har ikke opprettet et eget team som er samlokalisert, men har både tverrfaglig kompetanse og rutiner på god samhandling. Politidirektoratet vil følge etableringen av Økoteam nøye, herunder utviklingen i perioden fra siste rapportering 1. oktober 2004. Særlig vil de tre politidistriktene som på det tidspunktet enda ikke hadde etablert egne Økoteam, stå i fokus. Dette skjer i nært samarbeid med politidirektoratet og Riksadvokaten.

Finansiell etterforskning skal bli eget fag ved Politihøgskolen fra skoleåret 2005/2006. Det vil bli gitt føringer om dette i Politidirektoratets disponeringsskriv til Politihøgskolen for 2005.

En del av siste dagers avisomtale var knyttet til en konkret straffesak. Saken er under etterforskning ved Økokrim og hører under påtalemyndighetens ansvarsområde.