Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:394 (2004-2005)
Innlevert: 18.01.2005
Sendt: 18.01.2005
Besvart: 25.01.2005 av finansminister Per-Kristian Foss

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Gjennom oppslag i media er det blitt kjent at organisasjoner som driver innsamling og salg med sikte på å finansiere et veldedig formål kan bli gjenstand for merverdiavgift.
Kan finansministeren redegjøre for begrunnelsen, og synes finansministeren dette er fornuftig?

Begrunnelse

Eksempelvis vil en veldedig organisasjon som selger brukte varer som er innsamlet bli gjenstand for merverdiavgift dersom det er ansatt lønnet arbeidskraft. Statens innkreving av merverdiavgift reduserer direkte det beløp som skulle gått til det veldedige formålet, samtidig som dette demper etterspørsel og giverglede fra mennesker som ønsker å støtte. Dette er et eksempel på godt veldedig initiativ som spoleres av det offentlige.
Det burde som et minimum være en dispensasjonsadgang der det ble utøvet et fornuftig skjønn slik at organisasjoner som arbeider for gode formål kunne fritas for merverdiavgift. I tillegg til organisasjonens konkrete formål og innsatsområde burde det legges vekt på forhold som at driftskostnader er nøkterne, og at avlønningen ikke er uforholdsmessig høy.

Per-Kristian Foss (H)

Svar

Per-Kristian Foss: Hovedregelen er at det skal beregnes merverdiavgift ved omsetning av varer, herunder av brukte varer. Merverdiavgiftsplikten er ikke betinget av hvilket formål overskuddet skal brukes til. Det er selve omsetningen som utløser avgiftsplikten. Omsetningen må også være som et ledd i næringsvirksomhet.

Fra denne hovedregelen er det gjort flere unntak som gjelder for veldedige og allmennyttige organisasjoner og institusjoner. For at merverdiavgiftsplikt skal foreligge, er det, som nevnt, et krav om at den frivillige organisasjonen anses å drive næringsvirksomhet. I motsetning til ordinære næringsdrivende som har en registreringsgrense på 50 000 kr, skal registrering i avgiftsmanntallet for veldedige organisasjoner etc. først finne sted når næringsmessig omsetning har oversteget 140 000 kr i en periode på 12 måneder.

I tillegg er det innført en rekke andre særregler på merverdiavgiftens område for frivillige organisasjoner. Det er blant annet gjort lempinger i forbindelse med enkeltstående kortvarige salgsarrangement som loppemarkeder, julemesser og lignende. Fra 1. januar i år er det også gjort et unntak for omsetning av brukte varer fra bruktbutikker med et allmennyttig formål. Unntaket er begrenset til butikker der overskuddet av omsetningen fullt ut anvendes til det veldedige og allmennyttige formålet og det kun benyttes frivillig, ulønnet arbeidskraft. Dette unntaket praktiseres også i Danmark med tilsvarende begrensninger.

Disse reglene innebærer for en stor grad at det er mulig for frivillige organisasjoner å skaffe til veie midler til det aktuelle formål uten at det må beregnes merverdiavgift. På den annen side vil ethvert slikt unntak svekke merverdiavgiften som en generell forbruksavgift og kan dessuten medføre konkurransevridninger i disfavør av vanlige næringsdrivende. Dette har gjort det nødvendig å sette vilkår for at slike unntak skal komme til anvendelse.

Jeg viser for øvrig også til at det er etablert en kompensasjonsordning for merverdiavgift for frivillige organisasjoner. Denne kompensasjonsordningen håndteres av Kultur- og kirkedepartementet.