Skriftlig spørsmål fra Eli Sollied Øveraas (Sp) til justisministeren

Dokument nr. 15:396 (2004-2005)
Innlevert: 18.01.2005
Sendt: 19.01.2005
Rette vedkommende: Samferdselsministeren
Besvart: 26.01.2005 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Eli Sollied Øveraas (Sp)

Spørsmål

Eli Sollied Øveraas (Sp): I forbindelse med stormen "Inga" 12. januar 2005 opplevde Eidsberg kommune at alle nødnumre (110, 112 og 113) falt ut. Dette ble først oppdaget ved en tilfeldighet etter ca. 2-3 timer, mens nødsambandet først begynte å fungere igjen etter 15-18 timer. Kommunen ble ikke varslet av Telenor om at nødsambandet var falt ut, og heller ikke om når det ble koplet inn igjen.
Er dette en beredskapsmessig akseptabel situasjon, og hvis ikke, hva vil justisministeren gjøre med det?

Begrunnelse

Situasjonen ble fra Eidsberg kommunes side ansett som meget alvorlig, da man ved større ulykker eller alvorlig sykdom ikke ville hatt varslingssystemer for publikum mot 110-sentralen. I etterkant av uværet stiller Eidsberg kommune spørsmål ved om sikkerheten er godt nok ivaretatt når en kabel som henger i lufta langs jernbanelinja er den eneste forbindelseslinjen til både nødnummer, fasttelefon og mobildekning til en kommune med 10 000 innbyggere. Kommunen opplyser at deres kriseplaner har et bredt spekter av virkemidler, men at planene fungerer ut fra forutsetningen om at nødtelefoner skal kunne nås. Når disse slås ut, og det ikke gis melding fra ansvarlig operatør, Telenor, om at dette er skjedd, ble det skapt en potensielt kritisk situasjon. I dette tilfellet oppdaget kommunen heldigvis hva som hadde skjedd, og det ble satt i verk lokale tiltak som ga en viss trygghet for innbyggerne. Blant annet ble det opprettet beredskapsvakt på brannstasjonen på Mysen. Likevel ville en større brann og/eller en ulykke for eksempel på kommunens hovedfartsårer (E18, rv 22) kunne fått svært dramatiske utfall.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Spørsmålet ble overført fra justisministeren.

Telenor og andre tilbydere er i medhold av lov 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon (ekomloven) forpliktet til å overholde visse minstekrav til kvalitet, levering og beredskap. Post- og teletilsynet fører tilsyn med at krav fastsatt i eller i medhold av loven overholdes. Post- og teletilsynet kan gi pålegg om retting eller opphør av ulovlige forhold og fastsette vilkår som må oppfylles for at virksomheten skal være i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av loven.

De beredskapsmessige kravene som påhviler Telenor fremmes i ekomloven som sier følgende om sikkerhet og beredskap:

Tilbyder skal tilby elektronisk kommunikasjonsnett og -tjeneste med nødvendig sikkerhet for brukerne i fred, krise og krig. Tilbyder skal opprettholde nødvendig beredskap, og viktige samfunnsaktører skal prioriteres ved behov (ekomloven § 2-10).

Med kravet om nødvendig sikkerhet for bruker menes at nett og tjenester skal sikres slik at en bruker, selv i situasjoner der nettet utsettes for ekstraordinære påkjenninger, så langt som mulig skal kunne benytte grunnleggende elektroniske kommunikasjonstjenester. Loven stiller ikke krav til feilrettingstid eller varsling til bruker ved bruddsituasjoner.

Når det gjelder hendelsen i Eidsberg kommune stilles det spørsmål om det er beredskapsmessig forsvarlig at kommunen ikke ble varslet om at store deler av lokalsamfunnet var uten telefonforbindelse og følgelig ikke kunne nå nødsentralene ved behov.

Ifølge Telenor oppstod det et nettutfall som førte til at Telenors sentralpunkt i Eidsberg kommune ble direkte berørt. Det var et kabelbrudd mellom Mysen og Askim som førte til at mange abonnenter var uten fasttelefon i ca. 15 timer. Det var også redusert mobildekning i den aktuelle perioden, men det var fortsatt mulig å sende SMS fra Mysen. Kabelbruddet kom som følge av sterk vind i området, med påfølgende nedfall av trær. Telenor startet feilrettingen umiddelbart, men i dette området er det begrensede muligheter til å føre trafikken i alternative traseer, og man måtte derfor reparere kabelen som var brutt. Varigheten på bortfallet skyldes at reparasjonsarbeidet (skjøting av kabel) måtte avbrytes på grunn av værforholdene. Telenor informerte NRK om hendelsen nesten umiddelbart etter at feilen ble oppdaget og situasjonen ble tatt opp på nyhetssendingen kort tid etterpå.

Ved at Telenor varslet NRK, ble mange i Eidsberg kommune gjort oppmerksomme på at de ikke hadde telefonforbindelse. Telenor har imidlertid i mediene gitt uttrykk for at de også burde varslet kommunen direkte. Som nevnt ovenfor stiller ikke loven eksplisitt noen krav om at Telenor eller andre tilbydere av elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester skal informere brukere om bruddsituasjoner. Det er derfor ikke grunnlag for å si at Telenor har brutt sine beredskapsmessige forpliktelser i denne situasjonen.

Jeg har av Telenor blitt gjort oppmerksom på at det den 19. januar ble gjennomført et møte mellom Telenor og fylkesmannen i Østfold hvor feilsituasjonen og tiltak ble diskutert. For å redusere konsekvensene av brudd vil det bli etablert en ringstruktur i kabelsystemet som gir redundans. Det vil si at hvis det skulle oppstå brudd et sted i ringen vil trafikken automatisk bli rutet om. Beredskapsmessig er dette tiltaket av stor betydning. Redundansen vil medføre større grad av sikkerhet for telekommunikasjonen til og fra Eidsberg kommune.