Skriftlig spørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:400 (2004-2005)
Innlevert: 18.01.2005
Sendt: 19.01.2005
Besvart: 02.02.2005 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): Opplæringsloven § 13-3 sier at barn og unge innlagt i sykehus har krav på opplæring. Liavatnet skole i Trondheim har opp til 25 elever som er innlagt ved barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling. Liavatnet skole har personale med høy kompetanse innen feltet pedagogikk/psykiatri. Fylkeskommunen har skåret ned budsjettene gjennom tre-fire år og gjort det umulig å gjennomføre oppgavene. Dette er i strid med den vedtatte satsing på barne- og ungdomspsykiatri.
Vil statsråden vurdere tiltak for å sikre undervisningen?

Begrunnelse

Det er vedtatt politikk å satse på en god og formålstjenelig barne- og ungdomspsykiatri. Det er viktig at brukerne i disse gruppene får opplæring også mens behandlingen pågår for å sikre at de ikke - også på dette området - kommer dårligere ut enn andre. Den opplæringen som foregår ved Liavatnet skole er i tillegg til det pedagogiske også rettet mot brukerens psykiatriske lidelse og bidrar til et godt samlet tilbud. Med de svake budsjetter fylkeskommunen har lagt opp til for 2005, og de foregående år, er det, etter de opplysninger jeg har mottatt, umulig for skolen å opprettholde et akseptabelt undervisningstilbud. Driftsbudsjettet er mer enn halvert og bemanningen sterkt redusert. De tilsatte arbeider ofte overtid uten kompensasjon og sykefraværet øker, samtidig som vikarmidler ikke finnes. Mange av elevene er innlagt på grunn av svært alvorlige lidelser. De har depresjoner, tvangslidelser, tunge psykoser og spiseforstyrrelser i tillegg til atferdsvansker. Noen har også gjort suicidforsøk. Mange må ha 100 pst. tilsyn og tett oppfølging på grunn av voldsbruk. Skal disse ungdommene kunne få det opplæringstilbudet de har krav på etter opplæringsloven, i tillegg til et adekvat behandlingstilbud, må driften av Liavatnet skole styrkes.

Ansgar Gabrielsen (H)

Svar

Ansgar Gabrielsen: Et overordnet mål for Regjeringens barne- og ungdomspolitikk er å gi alle barn og unge likverdige tilbud og utviklingsmuligheter, uavhengig av sosial bakgrunn og bosted. Dette fremgår av Regjeringens strategiplan for barn og unges psykiske helse som er under iverksettelse.

Et sentralt premiss for å realisere denne målsettingen er at barn og ungdom innlagt i psykiatriske institusjoner får opplæring mens behandlingen pågår. Dette er av betydning for at de ikke skal komme dårligere ut enn andre når det gjelder tilbud og utviklingsmuligheter, men også fordi de gjennom opplæringen kan styrke egen mestring ved å ta i bruk og utvikle egne ressurser, noe som igjen kan virke helsefremmende.

Opplæringsloven ble endret i 2002 som følge av den statlige overtakelsen av helseinstitusjonene pr. 1. januar 2002.

Det ble i den forbindelse lagt vekt på å etablere strukturer som kunne sikre et best mulig tilbud, blant annet ved å definere klare ansvarsforhold mellom fylkeskommunene og de regionale helseforetakene i forbindelse med opplæring under institusjonsopphold. Endringen innebar en videreføring av fylkeskommunenes ansvar for opplæring av pasientene i de medisinske helseinstitusjonene etter statlig overtakelse av disse.

Lianvatnet skole gir opplæring til barn og unge innlagt ved barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk ved St. Olavs Hospital HF i Trondheim. Sør-Trøndelag fylkeskommune har opplæringsansvaret i henhold til opplæringsloven § 13-3a.

Opplæringsloven § 13-3a regulerer fylkeskommunens plikt til å sørge for opplæring av barn og unge som er innlagt i helseinstitusjoner som det regionale helseforetaket eier. Fylkeskommunen har det faglige, juridiske og økonomiske ansvaret for opplæringen. Dette omfatter blant annet spesialpedagogisk hjelp til barn før opplæringspliktig alder, grunnskoleopplæring, videregående opplæring, samt spesialundervisning.

Helseforetakene skal på sin side ha rutiner for å melde fra til fylkeskommunen om pasienter som har behov for opplæring under oppholdet, samt sørge for nødvendige lokaler til opplæringen. De regionale helseforetakene har fått presisert dette ansvaret gjennom styringsdokumentene.

Opplæringsloven definerer følgelig klare ansvarsforhold mellom fylkeskommunen og det regionale helseforetaket i forbindelse med opplæring under institusjonsopphold. Dette er gjort ut fra en erkjennelse av at god samordning av tjenestene er avgjørende for at det samlede tilbudet til barn og ungdom med psykiske problemer fremstår som godt og formålstjenlig. Fylkeskommunen, i dette tilfellet Sør-Trøndelag, har derfor et klart faglig, juridisk og også økonomisk ansvar for at barn og unge som er innlagt i psykiatriske institusjoner i fylket, får oppfylt sine opplæringsrettigheter etter opplæringsloven.

Det regionale helseforetaket vil ta kontakt med Sør-Trøndelag fylkeskommune for å drøfte utviklingen av skoletilbudet ved Lianvatnet skole for å bidra til et godt og formålstjenlig tilbud til målgruppen.