Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:401 (2004-2005)
Innlevert: 19.01.2005
Sendt: 19.01.2005
Besvart: 31.01.2005 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): I statsbudsjettet for 2005 er det lagt inn en låneordning til opprustning av kirkebygg der det er avsatt 500 mill. kr til rentekompensasjon. Ordningen er tenkt organisert på samme måte som tilsvarende ordning for skolebygg, men likevel må det selvsagt utarbeides retningslinjer for gjennomføring vedrørende kirkebygg. Samtidig er det viktig at ordningen kan komme i operativ drift.
Hva er Kultur- og kirkedepartementets plan for iverksettelse av låneordningen for kirkebygg, slik at bevilgede penger nå kan bli tatt i bruk til opprustning av kirker?

Begrunnelse

Behovet for en ordning som kan finansiere nødvendig opprustning av kirkebygg er vel dokumentert. Behovet er stort. Innenfor totalrammen til kirkebygg er det flere kategorier, bl.a. bygg av nasjonal og/eller museal betydning. Det bør legges opp til retningslinjer for ordningen som gjør at alle typer kirkebygg som trenger opprustning kan søke midler innenfor rammen av den etablerte ordningen. Enda viktigere er det at disse reglene kommer på plass hurtig slik at søknader kan sendes, tildeling foretas og arbeidet igangsettes.
Det bør legges vekt på at retningslinjer for ordningen etableres i samarbeid med både kirkens organer og kommunene som i dag har vedlikeholdsansvaret for kirkebygg.

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Svar

Valgerd Svarstad Haugland: Den omtalte ordningen er etablert i 2005 med bakgrunn i Stortingets budsjettvedtak under kap. 582 ny post 61. Ordningen, som er en rentekompensasjonsordning, er omtalt i Budsjett-innst. S. nr. 12 (2004-2005) under merknadene vedrørende Den norske kirke. For istandsetting av kirkebygg er det etter dette fastsatt en investeringsramme på 500 mill. kr i 2005 som staten vil kompensere renteutgiftene for. Rentekompensasjonen for 2005 er bevilget med 7 750 000 kr under kap. 582 post 61.

Som nevnt i spørsmålet, skal den aktuelle rentekompensasjonsordningen tilsvare den ordningen som gjelder for skoleanlegg. I et samarbeid mellom Kultur- og kirkedepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Kirkerådet, Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon og antikvariske myndigheter pågår nå arbeidet med å fastsette forskrift for ordningen og retningslinjer for øvrig. Kommunal- og regionaldepartementet har ellers kort orientert om ordningen i sitt rundskriv H-32/04 av 22. desember 2004 til landets kommuner og fylkeskommuner om statsbudsjettet for 2005.

I likhet med spørsmålsstilleren ser jeg det som viktig at utfyllende informasjon om ordningen blir gjort kjent for kommuner og kirkeeiere så snart som mulig, slik at planlegging av prosjekter og tiltak som omfattes av ordningen kan forberedes. Jeg kan forsikre at Kultur- og kirkedepartementet, i likhet med de øvrige sentrale instansene som er involvert i saken, er oppmerksom på informasjonsbehovet. Jeg kan ikke nå endelig tidfeste når slik informasjon vil bli gitt, da enkelte avklaringer vedrørende de konkrete retningslinjene gjenstår, men jeg legger til grunn at nødvendig informasjon vil bli gitt i nær framtid.