Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:422 (2004-2005)
Innlevert: 24.01.2005
Sendt: 24.01.2005
Besvart: 04.02.2005 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): I statsbudsjettet for 2005 er det lagt inn midler til uendret drift ved landlinjene innenfor videregående opplæring i første halvår 2005. Samtidig har en samlet kirke-, utdannings- og forskningskomité bedt om at det legges frem sak om organisering og finansiering av de skoler og de linjer som i dag omfattes av landslinjeordningen og at det gjøres før behandling av Revidert nasjonalbudsjett våren 2005.
Hvordan følger statsråden opp dette oppdraget?

Begrunnelse

En samlet kirke-, utdannings- og forskningskomité har under Kap. 225 post 60 gitt følgende merknad:

"Komiteen viser til at landslinjene gjennom flere perioder har hatt en uforutsigbar og uavklart situasjon pga. forslag om reduksjon i bevilgninger eller innlemming av øremerket tilskudd i fylkeskommunenes rammetilskudd. Komiteen mener derfor at det er viktig å få avklart plassering og finansiering av de skoler og linjer som i dag omfattes av landslinjeordningen. Komiteen viser til merknad i Budsjett-innst. S. nr. 12 (2003-2004) og ber om at den vurdering som der ble etterspurt om organisering og finansiering av de skoler og linjer som omfattes av landslinjeordningen, blir forelagt Stortinget på egnet måte før behandling av Revidert nasjonalbudsjett våren 2005."

Jeg regner med at merknaden fra en samlet komité blir oppfattet som et tydelig politisk oppdrag og at arbeidet nå er igangsatt for å sikre at egen sak om fremtidig organisering og finansiering av landslinjeordningen kan legges frem i vår og i god tid før behandling av Revidert nasjonalbudsjett. Det bør legges vekt på at en slik sak vil kunne avklare fremtidig rammeverk; slik at tilbakevendende usikkerhet gjennom årlig budsjettbehandling av landslinjeordningen kan ryddes av veien av hensyn til elever, foreldre og ansatte.

Kristin Clemet (H)

Svar

Kristin Clemet: Jeg legger opp til å følge kirke-, utdannings- og forskningskomiteens merknad om uendret drifttilskudd til landslinjene våren 2005. For høsten 2005 er det nødvendig å gjøre endringer i landslinjetilbudet slik at budsjettvedtaket for budsjetterminen 2005 kan følges opp.

Jeg tar sikte på å redegjøre for Stortinget om organisering og finansiering av de skoler og linjer som i dag omfattes av landslinjeordningen i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett eller Kommuneproposisjonen for 2006.