Skriftlig spørsmål fra Inga Marte Thorkildsen (SV) til finansministeren

Dokument nr. 15:398 (2004-2005)
Innlevert: 18.01.2005
Sendt: 19.01.2005
Besvart: 31.01.2005 av finansminister Per-Kristian Foss

Inga Marte Thorkildsen (SV)

Spørsmål

Inga Marte Thorkildsen (SV): Når vil statsråden gjennomføre Stortingets enstemmige vedtak om å få utredet taxfree-salg ved ankomst til Norge?

Begrunnelse

Det vises til Budsjett-innst. S. nr. 1 (2003-2004), hvor det står følgende:

"Komiteen viser til at under høringene i komiteen fra Flyselskapenes Landsforening ble det reist forslag om å endre regelverket for taxfritt salg, slik at det åpner for ankomstsalg eller mulighet for at varer kjøpt ved avreise kan oppbevares på flyplassen og hentes ved ankomst. Formålet vil være å øke salget ved norske flyplasser på bekostning av utenlandske flyplasser og således styrke flyplassenes økonomi.
Komiteen viser til Finansdepartementets svar til komiteen vedrørende dette forslaget, og mener forslaget bør utredes nærmere med sikte på å åpne for en slik mulighet. På denne bakgrunn vil komiteen fremme følgende forslag:

"Stortinget ber Regjeringen komme tilbake i revidert nasjonalbudsjett med en vurdering av og eventuelt forslag til endring av regelverket for taxfritt salg som kan åpne for ankomstsalg.""

Per-Kristian Foss (H)

Svar

Per-Kristian Foss: Jeg viser til at Stortinget har vedtatt lov- og vedtaksendringer på toll- og avgiftsområdet som kan åpne for ankomstsalg på norske lufthavner, jf. Budsjett-innst. S. nr. 1 (2004-2005) og Innst. O. nr. 10 (2004-2005). Vedtaket skal tre i kraft fra den tid Kongen bestemmer. Begrunnelsen for at iverksettelsestidspunktet ikke ble satt til 1. januar 2005 fremgår av St.prp. nr. 1 Skatte-, avgifts- og tollvedtak, avsnitt 4.7 og Ot.prp. nr. 1 (2004-2005) Skatte- og avgiftsopplegget 2005 - lovendringer, avsnitt 30.5 hvor det tas forbehold om "nødvendig lovmessig avklaring", herunder behov for endringer i alkoholloven og "tilfredsstillende kontrollordninger".

Regjeringen har nå foretatt disse vurderingene og vil på denne bakgrunn om kort tid avklare om det er nødvendig med ytterligere lovendringer og i så fall legge fram et slikt forslag for Stortinget.