Skriftlig spørsmål fra Odd Roger Enoksen (Sp) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:404 (2004-2005)
Innlevert: 19.01.2005
Sendt: 20.01.2005
Besvart: 27.01.2005 av miljøvernminister Knut Arild Hareide

Odd Roger Enoksen (Sp)

Spørsmål

Odd Roger Enoksen (Sp): Ingen representanter fra Nord-Norge var med i utvalget som har utredet ny lov om biologisk mangfold. Loven skal blant annet legge premisser for beiteområder, trekkområder og skal erstatte naturvernloven, men favner atskillig videre og kan få viktige konsekvenser for folk og næringsliv i Nord-Norge, uten at landsdelen har vært representert i arbeidet. Praksis ved oppnevning av utvalg må sikre at alle landsdeler er representert.
Hvordan vil statsråden sikre dette?

Begrunnelse

Det er et gjenomgående problem at Nord-Norge er svakt representert i statlige utvalg. Gang på gang utelates Nord-Norge i viktige nasjonale utvalg.

Knut Arild Hareide (KrF)

Svar

Knut Arild Hareide: Biomangfoldlovutvalget ble oppnevnt i statsråd 20. april 2001. Lovarbeidet ble igangsatt som en oppfølging av flere stortingsmeldinger der det ble meldt om et behov for endringer i naturforvaltningslovgivningen. Dette gjelder blant annet St.meld. nr. 58 (1996-97) Miljøvernpolitikk for en bærekraftig utvikling, St.meld. nr. 8 (1999-2000) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand, St.meld. nr. 43 (1998-99) Vern og bruk i kystsona og St.meld. nr. 42 (2000-2001) Biologisk mangfold - Sektoransvar og samordning.

Endringsbehovene var mange og komplekse, og en utredning ble vurdert som et krevende, tverrfaglig nybrottsarbeid. Blant de problemstillinger som skulle utredes var helt nye regler om uttak av genressurser, miljørettslige prinsipper, regler om truede og sårbare arter og naturtyper og regler om fremmede arter. Utvalget fikk også et tilleggsmandat om å utrede endringer i erstatningsreglene for vern av nasjonalparker og landskapsvernområder.

Biomangfoldlovutvalget ble opprettet av regjeringen Stoltenberg. Det ble den gang lagt vekt på at dette lovarbeidet egnet seg best for å bli utredet av et ekspertutvalg med særskilt kompetanse innenfor jus, samfunnsfag, naturfag, forskning og næring. Det har derfor ikke vært representanter fra interesseorganisasjoner i utvalget.

Prosessen for og sammensetningen av utvalget var derfor lite sammenlignbar med det som ofte gjelder for offentlige utvalg, der mange interesser er representert i selve utvalget.

Utvalget har hatt en egen referansegruppe der blant annet berørte departementer og Sametinget har vært representert.

I sitt arbeid har utvalget også hatt møter med og fått innspill fra andre instanser og organisasjoner som berøres av utvalgets arbeid. Blant annet hadde utvalget møter med frivillige organisasjoner og næringsorganisasjoner om områdevern, artsvern og erstatning. Det skal også nevnes at utvalget foretok flere studiereiser, herunder en reise til Nord-Norge våren 2002. Det ble gjennomført et møte med Karlsøy kommune der en sentral problemstilling var vern og bruk av kystsonen. I Tromsø og Alta ble det arrangert møte med henholdsvis Norske Reindriftssamers Landsforbund og Reindriftsforvaltningen. Reisen ble avsluttet i Karasjok, der utvalget hadde møter med Sametinget og Nordisk Samisk Institutt (NSI) om samisk bruk av naturressurser og samisk tradisjonell bruk og kunnskap.

Jeg fikk NOU 2004:28 Lov om bevaring av natur, landskap og biologisk mangfold (Naturmangfoldloven) overlevert 7. desember 2004. Slik jeg ser det vil høringen av utredningens forslag være en viktig arena for innspill fra berørte interesser i alle deler av landet.

Jeg kan opplyse at utredningen innen utgangen av januar 2005 vil bli sendt på en bred høring med et halvt års høringsfrist. Med en såpass omfattende utredning ser jeg det som viktig at høringsinstansene gis god anledning til å sette seg inn i forslagene. Utredningen vil blant annet bli sendt til alle landets kommuner, fylkeskommuner, fylkesmenn, andre berørte myndigheter, Sametinget, miljøvernorganisasjoner og næringsorganisasjoner.

Det vil også bli avholdt høringsmøter der særlig berørte instanser og organisasjoner vil bli invitert til å delta. På disse møtene vil utvalgets leder ekspedisjonssjef dr.jur. Inge Lorange Backer presentere hovedtrekkene i utredningen og svare på spørsmål fra deltakerne.

Etter mitt syn vil dette sikre at alle berørte interesser og landsdeler gis god anledning til å komme med sine synspunkter og innspill til de forslag som ligger i utredningen.