Skriftlig spørsmål fra Anne Helen Rui (A) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:423 (2004-2005)
Innlevert: 24.01.2005
Sendt: 24.01.2005
Besvart: 28.01.2005 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Anne Helen Rui (A)

Spørsmål

Anne Helen Rui (A): Skifte Eiendom leier inn konsulenter til for meg en ukjent pris for å finne ut av etterbruken av noen forsvarsannlegg som skal selges. Mens andre slike anlegg som skal selges er det vertskommunene eller vertsfylkeskommunene som jobber intenst med å finne etterbruksmulighetene til.
Er denne forskjellsbehandlingen politisk styrt fra statsrådens side, og i tilfelle, hva er begrunnelsen for denne forskjellsbehandlingen?

Kristin Krohn Devold (H)

Svar

Kristin Krohn Devold: Gjennomføringen av salg av fast eiendom skjer i henhold til fremgangsmåte fastsatt ved kongelig resolusjon av 19. desember 1997 "Avhendingsinstruksen". Rammen for prosessen følger av instruksens pkt. 3.1, hvor det heter at "Avhending skal skje på den måten som gir det beste økonomiske resultat for staten".

For øvrig er prosedyrene for avhending av Forsvarets eiendommer endret i tråd Stortingets behandling av Budsjett-innst. S. nr. 7 (2004-2005), jf. St.prp. nr. 1 (2004-2005), hvilket innebærer forbedret statlig avklaring, og innføring av en påfølgende fylkeskommunal og kommunal avklaringsprosess.

Når Forsvarets eiendommer er frigjort for salg og sivil etterbruk, vil berørte kommuner og fylkeskommuner være naturlige samarbeidspartnere for Forsvarsbygg/Skifte Eiendom i arbeidet med å vurdere alternative etterbruksløsninger.

Administrerende direktør i Forsvarsbygg opplyser i brev av 26. januar 2005 at Skifte Eiendom i denne sammenheng har etablert rutiner for å knytte seg til de lokale prosessene, først og fremst det kommunale arbeidet. Der kommunen eller andre lokale og/eller regionale virksomheter ikke har igangsatt slikt arbeid, søker Skifte Eiendom å stimulere til dette. Om nødvendig igangsetter Skifte Eiendom eget arbeid for å anskueliggjøre mulighetene som kan ligge i tidligere forsvarseiendommer. Ulike former for mulighetsstudier gjør kommunene i stand til å bringe klarhet i preferanser og rammer overfor markedet eiendommene skal selges i på en foreløpig og uforpliktende måte.

Når Skifte Eiendom utarbeider mulighetsstudier på eget initiativ, er det kun for å synliggjøre mulighetene for potensielle kjøpere for dermed å oppnå så høy salgspris som mulig for staten. Utrangerte forsvarseiendommer er ofte særpreget av å være krevende eiendommer i marginale markeder. I salgsforberedelsen kan det være derfor en spesiell utfordring å synliggjøre reelle muligheter for ny bruk innenfor de rammer infrastruktur og kommunal veiledning setter. Hensikten er å legge til rette for gode salgsprosesser med positivt resultat. Forsvarsbygg understreker imidlertid at dette ikke legger noen føringer på den endelige etterbruk av eiendommene.

Forsvarsbygg har opplyst at det som følge av at rammene for hvordan mulighetsstudiene tas frem, settes av andre, blant annet gjennom kommunale reguleringsplaner, vil det kunne bli forskjeller i form og innhold på de enkelte avhendingsprosesser. Skifte Eiendom søker i disse situasjonene å være nøytral og påse at egen virksomhet ikke virker regulerende mellom regioner eller virksomheter. Kjøp av konsulenttjenester i en slik sammenheng er således kun begrunnet i at dette er nødvendig for å kunne hente inn eiendommens verdipotensial.

Som det fremgår av ovenstående har Skifte Eiendom etablert rutiner for at utvikling og salg av Forsvarets eiendommer søkes å finne sted i nær kontakt med berørte kommuner og fylkeskommuner. Rutinene er etablert i den hensikt å skape et best mulig resultat for staten og samtidig legge til rette for at det kan skapes alternative, varige og lønnsomme arbeidsplasser gjennom etterbruk av Forsvarets eiendommer.