Skriftlig spørsmål fra Åslaug Haga (Sp) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:410 (2004-2005)
Innlevert: 20.01.2005
Sendt: 21.01.2005
Besvart: 01.02.2005 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Åslaug Haga (Sp)

Spørsmål

Åslaug Haga (Sp): Under salderingen av statsbudsjettet for 2004 ble det bevilget 75 mill. kr til tiltak for ny sysselsetting i Kyst-Finnmark. Midlene skal gå til lokale og regionale myndigheter, virkemiddelaktører m.m. Flere kystkommuner har uakseptabel høy arbeidsledighet på over 20 pst., og økende sosiale problemer som følge av langvarig høy arbeidsledighet. Lave overføringer til kommunene har ført til at de mangler virkemidler til å møte utfordringene. Det er ett akutt behov for handling fra Regjeringens side.
Når kommer midlene?

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: Først og fremst vil jeg presisere at Stortingets vedtak av 17. desember 2004 er et felles forslag fra regjeringspartiene og Fremskrittspartiet om å bevilge 75 mill. kr til tiltak for utvikling av arbeidsplasser i Vardø og andre lokalsamfunn i Finnmark som er i en tilsvarende situasjon. Flertallet på Stortinget har med andre ord ikke gjort en geografisk avgrensning slik stortingsrepresentant Haga hevder når hun skriver "tiltak for ny sysselsetting i Kyst-Finnmark". Videre vil jeg presisere at midlene er bevilget til kap. 552 post 72 Nasjonale tiltak for regional utvikling på Kommunal- og regionaldepartementets budsjett for 2004. Midlene skal disponeres av Kommunal- og regionaldepartementet og kunne gå til regionale og lokale myndigheter, virkemiddelaktører eller statlige sektormyndigheter.

Kommunal- og regionaldepartementet har startet arbeidet vedrørende anvendelsen av de 75 mill. kr. Politisk ledelse i Kommunal- og regionaldepartementet inviterte fylkeskommunen, politisk ledelse i Fiskeri- og kystdepartementet og fylkesmannen til et møte i Vadsø 14. januar 2005. Formålet med møtet var å lytte til blant andre fylkeskommunens vurdering av situasjonen, samt starte en dialog rundt hva slags tiltak det kan være aktuelt å satse på for å bedre situasjonen.

I en situasjon preget av krise vil tilliten til og troen på fremtiden i området svekkes. Dette kan virke selvforsterkende og virke lammende på utviklingsarbeidet. Fra tidligere omstillingsarbeid har vi lært at en viktig forutsetning for å gjenopprette tilliten er at regionale og lokale aktører trekkes aktivt med i omstillingsprosessen. I Finnmark er det helt klart både regional og lokal vilje til samhandling.

Jeg vil understreke at pengene i seg selv ikke løser alle problemer i Finnmark. Omstillingsarbeidet må bygge på kunnskap om situasjonen og en bred forståelse for behovet for omstilling. Forståelsen av behovet for omstilling er avgjørende for mobilisering rundt en omstillingsprosess og legitimiteten av arbeidet. Statlige, regionale og lokale aktører må være forberedt på et arbeid som er langsiktig, krevende og som fordrer utholdenhet. Det må legges et helhetlig perspektiv til grunn. Et helhetlig perspektiv innebærer det må arbeides både kortsiktig og langsiktig. Hovedfokuset vil ligge på de langsiktige tiltakene. Vi vil imidlertid sette i gang strakstiltak som en rask løsning på et akutt problem.

På møtet i Vadsø ble blant annet marine næringer og reiseliv/turisme trukket frem som mulige langsiktige satsingsområder. De ulike forslag til langsiktige tiltak og satsingsområder må nå konkretiseres og operasjonaliseres. Det er et viktig poeng at tiltak som settes i gang bidrar til å skape nye og varige arbeidsplasser, samt bidrar til verdiskaping i næringslivet. Ambisjonen er at vi allerede i løpet av våren kan sette i gang de første tiltakene.

Kommunal- og regionaldepartementet vil bevilge deler av de 75 mill. kr til nødvendige strakstiltak. Det er allerede satt i gang samarbeid mellom sentrale og lokale arbeidsmarkedsmyndigheter om aktuelle tiltak og prosjekter som kan settes i gang. Valg av kommuner for iverksetting av strakstiltak vil bli gjort på grunnlag av en vurdering av problemomfanget i kommunene, bl.a. arbeidsledighet. Aetat har allerede økt antall tiltaksplasser i Vardø kommune. Jeg er også kjent med at en del aktuelle kommuner har meldt inn til Aetat prosjekter som kan komme i gang på kort varsel. Aetat skal støtte opp under prosjekter og tiltak som kan ha varig sysselsettingseffekt. Eksempler på arbeidsmarkedstiltak som kan iverksettes svært raskt, er sysselsettingstiltak, samt ulike opplæringstiltak og lønnstilskudd. Arbeids- og sosialdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet samarbeider tett i denne saken. Jeg vil vektlegge de råd som fagmyndighetene gir og regner med at vi i løpet av kort tid vil sette i gang konkrete tiltak.