Skriftlig spørsmål fra Steinar Bastesen (Kp) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:424 (2004-2005)
Innlevert: 24.01.2005
Sendt: 24.01.2005
Rette vedkommende: Fiskeri- og kystministeren
Besvart: 03.02.2005 av fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (Kp): Utenfor Fedje i Hordaland er det lokalisert en ubåt fra krigens dager hvor det er påvist ca. 70 tonn med kvikksølv. Dette er svært farlig materiale hvis det slippes ut i sjøen.
Hva er status i planarbeidet i forhold til å hindre spredning av kvikksølvet fra ubåten, og når kan vi forvente at kvikksølvet er plombert eller fjernet?

Svein Ludvigsen (H)

Svar

Svein Ludvigsen: Spørsmålet ble overført fra miljøvernministeren.

Den tyske ubåten U-864 ble i februar 1945 senket av en britisk ubåt vest av Fedje i Hordaland. U-864 var underveis til Japan.

Sjøforsvaret har ved flere anledninger over noen år lett etter U-864. Den ble funnet i 2003 og Kystdirektoratet ble informert om funnet. Vraket ligger i åpent farvann utenfor Fedje.

Ubåthistoriske miljøer i Tyskland har etter krigen vært aktive for å skaffe til veie mest mulig informasjon om forskjellige ubåter. Blant annet er det funnet en melding som kan gi grunn til å tro at det befant seg ca. 1 850 beholdere med metallisk kvikksølv om bord i U-864 da den ble senket. Dersom dette er riktig kan det være inntil 65-70 tonn metallisk (flytende) kvikksølv i ubåten.

Det ble i 2003 foretatt undersøkelser av sedimentene på havbunnen ved vraket av U-864. Analyseresultatene forelå 17. desember 2003. Noen av prøvene viste et svært høyt innhold av kvikksølv.

Analyser av prøver tatt i 2004 av levende organismer ved ubåtvraket viste noe forhøyede verdier av kvikksølv i noen prøver, men ingen verdier over anbefalte grenseverdier.

Denne informasjonen ga en sterk indikasjon på at det befant seg kvikksølv i vraket av U-864 og Kystdirektoratet fant grunn til å iverksette tiltak for å fastslå miljørisikoen av vraket.

Det ble i 2004 etablert et prosjekt som har som mål å få utarbeidet en miljørisikovurdering for U-864. Kystdirektoratet vil, basert på konklusjonene fra miljørisikovurderingen, gi departementet en anbefaling om eventuelle videre tiltak ved U-864. Det er forventet at det vil foreligge en anbefaling til departementet før sommerferien 2005.

Fiskeri- og kystdepartementet er opptatt av miljørisiko representert ved skipsvrak, inkludert skipsvrak fra andre verdenskrig. Departementet legger derfor stor vekt på at det gjøres grundige miljøvurderinger i samarbeid mellom ulike kompetansemiljø som bakgrunn for en vurdering av om og i tilfelle hvilke tiltak som eventuell bør iverksettes.