Skriftlig spørsmål fra Ola D. Gløtvold (Sp) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:413 (2004-2005)
Innlevert: 20.01.2005
Sendt: 21.01.2005
Besvart: 28.01.2005 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Ola D. Gløtvold (Sp)

Spørsmål

Ola D. Gløtvold (Sp): Engerdal kommune står overfor dramatiske kutt i sitt tjenestetilbud bl.a. på grunn av manglende kompensasjon i forhold til endringer i arbeidsgiveravgiften.
Vil kommunalministeren påse at denne kompensasjonen blir fulgt opp slik intensjonen i Stortinget var om en kompensasjon krone for krone?

Begrunnelse

Kommunen har beregnet at kompensasjonen for endringene i arbeidsgiveravgiften vil gi Engerdal et tap på om lag 1 mill. kr når en tar hensyn til etterslep fra 2004, samt manglende kompensasjon i 2005.
Ved siden av dette er det beregnet en manglende kompensasjon for momsreformen, reduksjon i frie midler i forhold til tidligere forutsetninger og økte pensjonskostnader som til sammen utgjør en svikt på om lag 5 mill. kr. I sum står kommunen overfor et kutt i sitt driftsbudsjett på om lag 10 pst. I en slik situasjon burde staten for sin del oppfylle sine forventede forpliktelser.

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: EFTAs overvåkingsorgan ESA har slått fast at ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift er i strid med EØS-avtalens regler om statsstøtte. På denne bakgrunn er det fra og med 1. januar 2004 gjennomført betydelige endringer. Kommunene ble fra 2004 kompensert for bortfallet av ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift gjennom bagatellmessig støtte og økt skjønnstilskudd i rammeoverføringene. Den bagatellmessige støtten er basert på 100 000 euro over 3 år for hver juridisk enhet. Dette utgjør vel 270 000 kr pr. år. Dette ligger til grunn for beregning av kompensasjonen også for 2005. Kompensasjonen for 2005 er beregnet som merutgiften i 2005 i forhold til 2004.

Til grunn for beregningene for 2005 ligger regnskapstallene som kommunene rapporterte inn til Statistisk sentralbyrå for 2002. Tilsvarende lå kommunenes innrapporterte regnskapstall for 2001 til grunn for beregningene som ble gjort i forbindelse med kompensasjonen for 2004. For de kommunene som ikke har levert regnskapstall, har SSB estimert lønnsutgiftene for de aktuelle kommunene. Dette gjelder et fåtall kommuner.

For Engerdal kommune er beregningene for 2005 basert på kommunens rapportering av regnskapstall for 2002. For 2004 er beregningene basert på estimerte lønnsutgifter, fordi det ikke forelå regnskapstall fra kommunen. Departementet legger til grunn at beregninger for 2005 av kompensasjonen for endringer i arbeidsgiveravgiften for Engerdal kommune er korrekte. For 2004 kan avvik mellom estimerte lønnsutgifter og faktiske lønnsutgifter ha hatt betydning for størrelsen på den utbetalte arbeidsgiveravgiftskompensasjonen. Departementet vil derfor vurdere størrelsen på kompensasjonen for endringer i arbeidsgiveravgiften for 2004 til Engerdal kommune på nytt.