Skriftlig spørsmål fra Ola D. Gløtvold (Sp) til moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:412 (2004-2005)
Innlevert: 20.01.2005
Sendt: 21.01.2005
Besvart: 26.01.2005 av moderniseringsminister Morten Andreas Meyer

Ola D. Gløtvold (Sp)

Spørsmål

Ola D. Gløtvold (Sp): Det nærmer seg nå siste arbeidsdag på Teksttelefonen i Engerdal. Moderniseringsministeren har tidligere signalisert at han ville være med å bidra på Regjeringens vegne til nye arbeidsplasser for de som går tapt.
Kan moderniseringsministeren nå redegjøre for hva som er gjort og hva han kan bidra med i forhold til alternative arbeidsplasser?

Begrunnelse

Engerdal kommune er i en meget vanskelig situasjon og en nedleggelse av så mange arbeidsplasser som Teksttelefonen i Engerdal representerer gjør situasjonen enda mer kritisk. Dette spesielt sett i forhold til at det representerer mange kvinnearbeidsplasser, og at disse utgjør en stor andel av de arbeidsplasser man finner i Engerdal. Sett i forhold til folketall og sysselsetting ville en lik andel oppsigelser av offentlige arbeidsplasser i Oslo utgjøre en meget stor gruppe arbeidstakere. Det haster nå med å få nye arbeidsplasser i gang, spesielt om det trengs omskolering og praktisk tilrettelegging. Det må kunne påpekes at varselet om nedleggelse av Teksttelefonen i Engerdal var uansvarlig knapt, og at det derfor er spesielt viktig at det nå handles raskt for å få nye arbeidsplasser etablert.

Morten Andreas Meyer (H)

Svar

Morten Andreas Meyer: Regjeringen ser det som avgjørende for nasjonens samlede verdiskaping og sysselsetting at alle deler av landets ressurser tas i bruk. Det gjelder i forhold til en effektiv utnyttelse av naturressursene vi har, men det gjelder også i forhold til å ta i bruk og bygge opp den kompetanse som finnes rundt om i landet. Regjeringen har derfor valgt å føre en offensiv politikk med hensyn til lokalisering av statlige oppgaver. En bredere geografisk fordeling av statlige oppgaver og arbeidsplasser bidrar til å styrke kompetansemiljøer lokalt og regionalt, noe som igjen legger grunnlag for vekst og sysselsetting i regionene.

En hovedlinje i Regjeringens moderniseringsarbeid er desentralisering og delegering av ansvar og myndighet. Det betyr bl.a. at statlige etater har ansvar for å legge virksomhet til ytre organer der dette er hensiktsmessig. Ved bruk av moderne teknologi vil en rekke funksjoner også være stedsuavhengige, for eksempel diverse sentralbordtjenester. De enkelte virksomheter skal stå relativt fritt til selv å velge organisatoriske løsninger innenfor en slik ramme. Samtidig har beslutninger om flytting og omorganiseringer av statlige virksomheter konsekvenser, ikke bare for etatene selv men også for samfunnet rundt dem. Vi ser det derfor som viktig at det i fremtiden i forbindelse med statlige omorganiseringer eller flyttinger også tas hensyn til konsekvensene for berørte kommuner, innbyggere, næringsliv og samarbeidende etater.

Når det gjelder representantens spørsmål om hva jeg vil bidra med i forhold til nye arbeidsplasser i Engerdal, så har jeg på et møte før jul med bl.a. ordføreren i Engerdal og stortingsrepresentant Sylvia Brustad sagt at jeg vil medvirke til en løsning. I samarbeid med kommunal- og regionalministeren arbeider jeg med ulike alternativ. Jeg tar sikte på å bidra til etablering av nye arbeidsplasser i Engerdal. Siden det her er snakk om kvinnearbeidsplasser, og en bestemt type sentralbordkompetanse, har jeg vært særlig opptatt av å finne alternative oppgaver som passer til den kompetansen som allerede finnes i Engerdal.

Selv om jeg foreløpig ikke kan være mer konkret, kan jeg forsikre representanten om at jeg står ved det jeg har lovet og aktivt vil bidra til en løsning. Til orientering kan jeg opplyse at kommunal- og regionalministeren og jeg skal besøke Engerdal 28. januar d.å.