Skriftlig spørsmål fra Morten Lund (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:414 (2004-2005)
Innlevert: 20.01.2005
Sendt: 21.01.2005
Besvart: 26.01.2005 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Morten Lund (Sp)

Spørsmål

Morten Lund (Sp): Det har i lengre tid vært arbeidet for å få endret vikepliktsreglene for syklende for å redusere antall trafikkulykker og farlige situasjoner. Syklistenes Landsforening mener at det viktigste vil være å endre trafikkreglene slik at kjørende som vil krysse sykkelvei eller gang- og sykkelvei skal ha vikeplikt for syklende på disse veiene.
Når vil det bli lagt fram forslag til å endre vikepliktsreglene?

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Vikepliktsreglene for syklende har vært på høring og blitt vurdert i både 1994 og 1997-98. I tillegg tok Syklistens Landsforening opp spørsmålet om endring av vikepliktsreglene i 2003.

Hensynet til trafikksikkerhet har stått meget sentralt når Samferdselsdepartementet har vurdert eventuelle endringer i regelverket for syklende, herunder i vikepliktsreglene. Ved valg av reguleringsmåte må det legges avgjørende vekt på den situasjonen man i dag har når det gjelder fysisk utforming av vegnettet og gang- og sykkelvegene. I den sammenheng understrekes det at mange krysningspunkter mellom gang- og sykkelveg og annen veg er utformet på en slik måte at andre kjørende ikke har reell mulighet for å oppdage at syklende på gang- og sykkelvegen skal krysse kjørebanen. Å pålegge spesielt førere av motorvogn på kryssende veg å vike for noe det pga. siktforholdene er vanskelig å oppdage, ville derfor være å skape trafikkfarlige situasjoner. Departementet har så langt ikke funnet at det foreligger tilstrekkelige argumenter for å endre dagens vikepliktsregler for syklende.

Jeg finner for øvrig grunn til å nevne at det ikke er noe til hinder for at man, innenfor rammen av dagens regler, ved fysisk utforming, skilting og oppmerkning bedrer framkommeligheten for syklende ved å gi dem forkjørsrett på strekninger der dette anses trafikksikkerhetsmessig forsvarlig.

Som et ledd i oppfølgingen av Syklistenes Landsforenings henvendelse, avholdt Samferdselsdepartementet høsten 2004 et møte med representanter for Trygg Trafikk, Norges Automobilforbund, Syklistens Landsforening og Vegdirektoratet der ulike problemstillinger knyttet til vikepliktsreglene ble drøftet. Synspunktene som framkom i møtet viste hvor sammensatt problematikken er, og at det er ulike oppfatninger av hva som er den mest hensiktsmessige løsningen mht. vikeplikt i krysningspunkter mellom gang- og sykkelveg og annen veg.

På bakgrunn av sakens kompleksitet gav Samferdselsdepartementet på slutten av 2004 Vegdirektoratet i oppdrag å ta kontakt med ekstern forskningsinstitusjon for å få utredet saken nærmere. I en slik utredning må bl.a. trafikksikkerhetsmessige og økonomiske vurderinger stå sentralt.

På bakgrunn av dette, vil Samferdselsdepartementet nå avvente den eksterne utredningen av vikepliktsproblematikken før det tas stilling til eventuelle endringer av reglene.