Skriftlig spørsmål fra Åslaug Haga (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:425 (2004-2005)
Innlevert: 24.01.2005
Sendt: 24.01.2005
Besvart: 31.01.2005 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

Åslaug Haga (Sp)

Spørsmål

Åslaug Haga (Sp): Helseministeren har uttalt at Regjeringen må skaffe seg full oversikt over bolig- og omsorgstilbudet til psykisk syke i kommunene før døgnplasser i psykiatriske behandlingsinstitusjoner legges ned. Post 4 ved Lurud (Ahus) skal nå legges ned.
Mener statsråden helseforetaket her følger styringssignalene som er gitt, og vil pasientgruppen som blir rammet få et godt rehabiliteringstilbud i henhold til opptrappingsplan for psykisk helse?

Begrunnelse

Bakgrunn for spørsmålet er at Akershus Universitetssykehus HF (Ahus) har pålagt Psykiatrisk gruppe å legge ned Post 4 ved Lurud. Allmennpsykiatrisk avdeling på Lurud består av en post som behandler unge schizofrene mennesker, to poster som driver allmennpsykiatrisk behandlingen og Post 4 som er en botreningsenhet for rehabilitering. Allmennpsykiatrisk avdeling skal dekke behovet for intermediærbehandling for alle kategoriene av psykiatriske lidelser for befolkningen på Romerike.
Senterpartiet frykter nå at spesielt gruppen unge schizofrene mennesker (som ofte har sammensatte problemer ofte kombinert med rusproblemer) får et dårligere behandlingstilbud, siden kommunene skal ta over rehabiliteringstilbudet uten at de er tatt med på høring i forhold til denne beslutningen. Fagfolk har også stilt spørsmål i forhold til om andre behandlingstilbud som f.eks. DPS-ene, er gode nok til å utføre denne behandlingen og rehabiliteringen. Opptrappingsplanen for psykisk helse skulle gi mer ressurser og prioritering til psykiatrien, men her ser det ut som pasienter på Romerike nå får et dårligere tilbud.

Ansgar Gabrielsen (H)

Svar

Ansgar Gabrielsen: Den nasjonale styrkingen av tjenestetilbudet til mennesker med psykiske lidelser videreføres i 2005, i tråd med oppfølgingen av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Det er i bestillerdokumentet til de regionale helseforetakene satt klare krav til realisering av opptrappingsplanen og styring mot måloppnåelse i løpet av 2008. Departementet har videre presisert den betydelige politiske prioritet som er gitt til styrking av behandlingstilbudet til pasientgruppen.

Gjennom opptrappingsplanen for psykisk helse er det forutsatt en vesentlig oppbygging av tilbudene, men også en betydelig omstrukturering for å vri ressursbruken fra døgnplasser til mer bruk av poliklinikk, dagtilbud og ambulante tjenester, i tillegg til en styrking av de kommunale tjenestene. Sykehusene forutsettes å utvikle mer spesialiserte tilbud, og den allmennpsykiatriske behandlingen skal skje gjennom distriktspsykiatriske sentre (DPS). Det er samtidig presisert at det ikke skal foretas nedbygging før et bedre tilsvarende tilbud er etablert for pasientene. Det daværende Sosial- og helsedepartement godkjente i 1997 omgjøring av Lurud bo- og behandlingssenter (i Skedsmo) til en sykehusavdeling innenfor et universitetssykehus (SiA - nåværende Ahus). Dette ble innarbeidet i Akershus fylkeskommunes opptrappingsplan for psykisk helsevern og medførte en gradvis opptrapping av både behandlings- og pleiepersonell ved institusjonen over flere år.

I oktober 2003 fremla en bredt sammensatt arbeidsgruppe en enstemmig innstilling med gjennomgang av hver enkelt post ved Lurud, i forhold til bemanning og pasientgrunnlag. Rapporten ble sendt på en bred høring før behandling i sykehuset (Ahus; Akershus universitetssykehus HF) i mars 2004. Rapporten viste at post 4 i stor grad hadde pasienter som kan behandles ved distriktspsykiatriske sentre og i kommunene. Det ble fattet vedtak som blant annet innebærer at post 4 avvikles og reetableres med en annen funksjon, blant annet gjennom utvidelse av sengetallet på post 1.

Tilbudet ved den allmennpsykiatriske avdelingen på Lurud ble vurdert i forhold til de øvrige tilbudene for den voksne befolkningen på Romerike. Etter at ovennevnte vedtak var fattet, ble opptaksområdet for Ahus utvidet med 62 000 innbyggere. Planene for Lurud ble i den forbindelse også behandlet i foretakets styre 18. juni 2004. Som følge av utvidet opptaksområde ble det etablert nye behandlingstilbud på DPS-nivå og ambulante team, for å styrke og forbedre det voksenpsykiatriske tilbudet som gis ved Ahus.

Helse Øst RHF har orientert departementet om at avviklingen av post 4 skal skje gradvis frem mot 1. mai 2005. De åtte sengene ved post 4 som avvikles, skal erstattes av ti nye senger, med høyere bemanningsfaktor. I realiteten innebærer dette at den allmennpsykiatriske avdelingen på Lurud fra 1. mai 2005 øker antall behandlingsplasser fra 34 til 36. Avdelingen vil videre styrkes med to nye legestillinger for å kunne gi et behandlingstilbud på høyere nivå. I tillegg er budsjettet for avdelingen fra 2004 økt med ca. 10 mill. kr på årsbasis. Den allmennpsykiatriske avdelingen ved Lurud har for øvrig også god erfaring med bruk av individuelle planer, og har over lang tid samarbeidet med kommunene om planlagte utskrivinger.

Helse- og omsorgsdepartementet er orientert om at helseforetaket gjennomfører en kartlegging av de berørte pasientene, for å avklare behandlingsbehov/behov for omsorgsnivå - både på DPS-nivå og i kommunene. Helseforetaket understreket at man vil legge stor vekt på å finne tilbud som er tilpasset hver enkelt pasients behov.

Helse Øst har pålagt helseforetakene å opprettholde antallet døgnplasser. Helse Øst vurderer den aktuelle omleggingen av behandlingstilbudene å være i tråd med dette. Helse Øst vurderer videre at denne omleggingen både innebærer en faktisk økning av kapasiteten ved en utvidelse av sengetallet, men også en betydelig faglig oppgradering av tilbudet, slik at pasienter med psykiske lidelser nå får et enda bedre tilbud ved Ahus.